Zapraszamy do odwiedzin serwisu internetowego Telewizji Kablowej SM w Kole.

Element 3
Element 1
Element 2

Statut Spółdzielni

Statut Spółdzielni

Mieszkaniowej w Kole

 

 

Tekst jednolity

zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole uchwałą nr 02/2018

 

 

SPIS TREŚCI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Postanowienia ogólne

II. Członkowie

III. Prawa i obowiązki

IV. Ustanie członkostwa

V. Wpisowe i udziały

VI. Organy Spółdzielni

Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

Zarząd

Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

VII. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

VIII. Gospodarka Spółdzielni

IX. Likwidacja i upadłość Spółdzielni

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. Tytuły prawne do lokali

A. Postanowienia ogólne, zamiany i najem lokali

B. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

E. Odrębna własność lokalu

II. Opłaty za używanie lokali

III. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające spółdzielnię i członków

IV. Rozliczenia z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz własności odrębnej

V. Przekształcenia tytułów prawnych do lokali

A. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność do lokalu

B. Przeniesienie własności lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu.

VI. Przepisy przejściowe i końcowe

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

1. Nazwa spółdzielni brzmi Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole

2. Siedzibą spółdzielni jest miasto Koło

3. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

 

§2

 

Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

 

§3

 

1. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność na podstawie :

1)    Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami)

2)    Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zmian z 20 lipca 2017 r.

3)    niniejszego statutu.

 

2. Przedmiotem działalności Spółdzielni według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1)    PKD 2007 6020Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

2)    PKD 2007 6810Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

3)    PKD 2007 6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

4)    PKD 2007 6832Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

5)    PKD 2007 9004Z - Działalność obiektów "kulturalnych"

6)    PKD 2007 4719Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

7)    PKD 2007 6110Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

8)    PKD 2007 6120Z - Działalność w zakresie telekomunikacji z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 

3. W ramach prowadzonej działalności Spółdzielnia zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków, i realizuje przedmiot działalności spółdzielni poprzez:

1)    budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

2)    (skreślony),

3)    budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

4)    budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

5)    budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

 

4. Dla realizacji zadań określonych w ust. 3 spółdzielnia:

 1. prowadzi działalność inwestycyjną,
 2. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność spółdzielni, jak również nieruchomościami stanowiącymi własność członków spółdzielni,
 3. Prowadzi działalność społeczną i oświatową związaną z kulturą, rekreacją i sportem”
 4. Prowadzi działalność związaną z funkcjonowaniem telewizji kablowej”
 5. Spółdzielnia buduje lokale przy wykorzystaniu kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w celu wynajmu lub przydziału lokalu wyłącznie osobom fizycznym, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 26. 10. 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw, z tym zastrzeżeniem, iż lokale te nie podlegają wyodrębnieniu na własność lub możliwości przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zmiana Statutu w powyższym zakresie jest niedopuszczalna stosownie do zapisu art. 20 ustawy z dnia 26. 10. 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 133 poz. 654) .

 

§4

 1, Spółdzielnia prowadzi inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu działania spółdzielni, o którym mowa w §2 w następującym zakresie:

1)    działalność budowlaną, remontową i usługową na potrzeby własne i osób trzecich,

2)    usługi inwestycyjne, w tym powiernictwa i nadzoru inwestycyjnego, na potrzeby własne i osób trzecich,

3)    działalność gospodarczą mającą na celu pozyskiwanie środków finansowych

 

2.Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

3. Spółdzielnia zarządza nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

4. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla realizacji zadań statutowych.

5. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest walne zgromadzenie), które również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji.

 

 

 

II. CZŁONKOWIE

 

§5

1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych

1)    której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszalnego,

2)    której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

3)    której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

4)    której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwane dalej „ekspektatywą własności“

2. Członkiem spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

3. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysluguje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa wlasności.

4. Cudzoziemiec może być przyjęty w poczet członków pod warunkiem że posiada kartę stałego pobytu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1997 roku o cudzoziemcach.

5.Zagraniczna osoba prawna może być przyjęta w poczet członków jeżeli prowadzi działalność gospodarczą na obszarze RP zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 

1.Członkowi spółdzielni może przysługiwać:

1)   spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

2)    spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

3)    spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w tym do garażu lub do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu,

4)    prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

 

2. Członkiem spółdzielni może być także osoba, która na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy:

1)    oczekuje na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

2)    (skreślony)

3)    oczekuje na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

4)    Oczekuje na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu użytkowego, garażu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu

 

8.1. Członkostwo spółdzielni powstaje z chwilą:

1)    Nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego loatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

2)    nabycia ekspektatywy własności,

3)    zawarcia umowy nabycia  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

4)    zawarcia umowy o ustanowienie umowy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej.

 

8.2. Osoba fizyczna jest członkiem spółdzielni o ile spełniła jedno z następujących wymagań:

1)    spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,

2)    przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,

3)    jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych statutem,

4)    nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

5)    nabyła ekspektatywę odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji.

6)    wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,

7)    ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,

8)    oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:

 1. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 2. prawa odrębnej własności lokalu,

9)    przysługuje jej:

-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

-prawo odrębnej własności lokalu

8.3. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

1)    oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią prawa odrębnej własności lokalu.

2)    nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię.

 

§6

 

8.4. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę , datę nabycia czlonkostwa, datę utraty lub ustania członkostwa

8.5. Członek Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków.

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§7

 

1. Członkowi spółdzielni przysługuje:

1)    prawo używania przez czas nie określony lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu uzyskanego na podstawie przydziału lub umowy,

2)    (skreślony)

3)    prawo żądania ustanowienia odrębnej własności lokalu, do którego przysługiwało mu spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym prawo do garażu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu,

4)    prawo uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu zgodnie z zawartą w spółdzielni umową o budowę tego lokalu,

5)    prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich urządzeń i usług spółdzielni,

6)    prawo brania czynnego udziału w życiu spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością spółdzielni,

7)    czynne i bierne prawo wyborcze o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

8)    Prawo do otrzymania i zapoznania się w sposób wskazany w ustawie informacji o miejscu wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, prawo żądania w trybie określonym w ustawie i statucie zamieszczenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw i zgłaszania projektu uchwał”

9)    wglądu w ine dokumenty t.j.:

a)    rejestru członków – w zakresie w którym nie narusza danych innych osób chronionych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

b)    sprawozdań rocznych i bilansu oraz protokołów lustracji oraz wniosków polustracyjnych i informacji o ich realizacji

c)    własnych akt członkowskich,

d)    uchwał zebrań przedstawicieli, rady nadzorczej, zebrań grup członkowskich, z wyłączeniem uchwał w sprawach indywidualnych nie dotyczących zainteresowanego członka,

e)    protokółów z zebrań przedstawicieli i protokółów z zebrań grup członkowskich,

f)     umów zawieranych przez Spółdzielnię " z osobami trzecimi

10) prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, prawo żądania w trybie określonym w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia.

11) prawo żądania odpisu obowiązującego statutu oraz odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów

12) prawo zaskarżenia do sądu uchwał zebrania przedstawicieli z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu,

13) prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa oraz zasadności zmiany opłat,

14) prawo osobistego składania wyjaśnień w sprawach na posiedzeniach organów rozpatrujących jego sprawę wskutek odwołania. Z tego prawa członek spółdzielni może korzystać poprzez swego pełnomocnika,

15) prawo do ujawnienia w księdze wieczystej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,

16) prawo otrzymania kopii uchwał Walnego Zgromadzenia, protokołów obrad organów Spółdzielni, kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi

17) prawo do uzyskiwania zaświadczeń o stanie, i wielkości zajmowanego lokalu,

18) korzystanie z innych praw określonych w statucie.

 

 

2. Uprawnienia przewidziane w ust 1 nie obejmują treści protokołów obrad organów spółdzielni, których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

3. Odpis statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie. Koszty wydania kopii innych dokumentów ponosi członek występujący o te odpisy . Koszty te określa zarząd.

4. Członek zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, o których mowa w ust 1, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów z którymi chce się zapoznać. Zarząd wyznacza termin udostępnienia żądanych dokumentów, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

5. Zaznajomienia się z dokumentami oznacza prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni, z których może robić notatki i odpisy we własnym zakresie. Prawo to nie umożliwia wydania członkowi kserokopii tych dokumentów.

6. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby prawa tych osób lub istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta posiadane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni przez to wyrządzi Spółdzielni szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie . Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 

§8

 

Członek obowiązany jest:

1)     wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany na pokrycie kosztów budowy lokalu określonego umową,

2)     pokryć koszty związane z wyodrębnieniem własności lokalu przewidziane w przepisach odrębnych dla czynności podziału i wyodrębnienia własności nieruchomości,

3)     uczestniczyć w wydatkach związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, jak również w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, przez uiszczanie opłat co miesiąc z góry do 15 dnia miesiąca,

4)     uczestniczyć w zobowiązaniach spółdzielni wobec osób trzecich, a w szczególności:

a)    z tytułu spłaty kredytów i odsetek wynikających m. in. z finansowania prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,

b)    poniesionych a nie zrefundowanych przez Skarb Państwa kosztów scalania lub podziału nieruchomości,

c)    kosztów poniesionych z tytułu oznaczenia poszczególnych nieruchomości obejmujących budynek lub budynki, w których ustanowiono odrębną własność,

5)     dbać o dobro i rozwój spółdzielni, o poszanowanie mienia spółdzielczego i jego ochronę,

6)     przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni oraz przestrzegać zasad współżycia społecznego,

7)     zawiadamiać niezwłocznie spółdzielnię o zmianach danych osobowych i adresowych oraz mających wpływ na stosunki cywilno-prawne ze spółdzielnią,

8)     przestrzegać regulaminu porządku domowego,

9)     korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystanie z nich innym mieszkańcom,

10)  dbać o rozwój i dobro Spółdzielni, o poszanowanie jaj mienia i o jego zabezpieczenie,

11)  na żądanie administracji zezwolić na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje oraz udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

12)  zawiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lub oddaniu w używanie lokalu, oraz o osobach przebywających w lokalu,

13)  wykonywać inne obowiązki określone w statucie Spółdzielni.

 

 

IV. USTANIE CZŁONKOSTWA

 

§9

 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1)    wystąpienia członka,

2)    wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

3)    zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,

4)    zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,

5)    zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,

6)    wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

7)    rozwiązania umowy o budowę lokalu

8)    śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej - w przypadku jej ustania.

9)    Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do czlonka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali

 

§10

 

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które powinno być dokonane na piśmie.
 2. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka, zarząd może skrócić okres wypowiedzenia i ustalić jego bieg w inny sposób.
 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

 

§11

 

W razie przystąpienia do innej Spółdzielni Mieszkaniowej członek może wystąpić ze Spółdzielni bez uprzedniego wypowiedzenia i żądać niezwłocznego przekazania wniesionych przez niego udziałów, do wskazanej Spółdzielni.

 

§12

 

 1. Utrata członkostwa może nastąpić w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub z zasadami współżycia społecznego.
 2. Podstawę utraty członkostwa może stanowić w szczególności:

1)    świadome działanie na szkodę spółdzielni, lub wbrew jej interesom,

2)    poważne naruszenie zasad współżycia społecznego,

3)    systematyczne nie wypełnianie obowiązków statutowych lub poważne naruszenie postanowień statutu i regulaminów, a w szczególności nie wykonywanie istotnych zobowiązań wobec spółdzielni, np. długotrwałe nie płacenie należności za lokal, w tym nie regulowanie należnych wpłat na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę zajmowanego lokalu,

4)    uciążliwe naruszanie spokoju i porządku w miejscu zamieszkania oraz korzystanie z lokalu niezgodne z jego przeznaczeniem,

5)    wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

 

13

Członek spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwagdy:

1)    utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,

2)    zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię

3)    utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię,

4)    utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię,

5)    zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię,

6)    w wyniku orzeczenia sądowego,

 

§14 (skreślony)

 

§15

 

Zmarłego członka skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną - ze skutkiem od dnia jej ustania.

 

 

 

V. WPISOWE I UDZIAŁY

 

§16

 

Wpłacony udział byłego członka wypłaca się we wniesionej wysokości na podstawie zatwierdzonego rocznegosprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni.

 

 

 

VI. ORGANY SPÓŁDZIELNI

 

§17

 

 1. Organami Spółdzielni są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd,
 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydujących członków spółdzielni. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandytujący członkowie spółdzielni, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
 4. Przy obliczaniu wymaganej ilości głosów w wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

 

 

 

Walne Zgromadzenie

 

§18

 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Walne Zgromadzenie może dzielić się na części.
 2. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości. Dotyczy to również członków spółdzielni, którzy uzyskali członkostwo w trybie art. . 3 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście z zastrzeżeniem postanowień ust 5 i 6.
 4. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
 5. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
 6. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.
 7. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy ekspertów Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

 

§19

 

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:

a)    Rady Nadzorczej,

b)    1/10 ogólnej liczby członków,

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania i najważniejszych punktów porządku obrad wraz z określeniem treści uchwał mających być przedmiotem głosowania.
 2. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.
 3. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia, przez organy spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
 4. Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
  1. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

 

§20

 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1)    uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,

2)    rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdania finansowego, oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom Zarządu,

3)    podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,

4)    podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5)    podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6)    oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

7)    podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

8)    uchwalanie zmian statutu,

9)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji związkowych i gospodarczych oraz występowania z nich,

10) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,

11) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

12) ustalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na zajmowane przez członków lokale,

13) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,

14) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym i zasad gospodarki finansowej tych osiedli,

15) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

 

§21

 

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są pisemnie, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części:

a)    -członkowie Spółdzielni

b)    -związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona

c)    -Krajowa Rada Spółdzielcza,

 1. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,
 2. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia,
 3. Zawiadomienia o których mowa w ust. 1 i 2 wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, na klatkach schodowych budynków spółdzielczych oraz umieszcza się w skrzynkach pocztowych członków spółdzielni.
 4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 5. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 5, w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
 8. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

 

§22

 

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 21 statutu.
 2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia .
 3. Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu.
 5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
  Większość kwalifikowana wymagana jest:

a)    2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,

b)    2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

c)    2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,

d)    3/4 głosów - dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.

6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów spółdzielni, które są dokonywane w głosowaniu tajnym. Na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

 

§23

 

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

1)    Komisja mandatowo-skrutacyjną, w składzie 3 osób.
Do zadań komisji należy:

a)    sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych-członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,

b)    sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,

c)    dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,

2)    Komisję Wnioskową w składzie 3 osób.
Do zadań Komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:

a)    wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,

b)    wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym okresie,

3)    inne komisje w miarę potrzeby

 1. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
 3. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.
 4. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia.

 

§24

 

 1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg. Kolejności zgłoszeń.
  Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 2. Każda część Walnego Zgromadzenia może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad . Uchwała ta powinna określać termin zwołania, kontynuacji przerwanej części Walnego Zgromadzenia nie dłuższy niż 14 dni.
  Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia przerwanej części Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków na co najmniej 7 dni przed dniem odbycia części Walnego Zgromadzenia.
 3. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
  Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni od dnia odbycia danej części Zgromadzenia.
  Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
  Protokół z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.
  Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.
 4. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokóły wszystkich jego części i protokół z obrad Kolegium.
 5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub w statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
 6. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, kolegium w składzie przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów tych zebrań, autoryzują treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, uchwały zostały podjęte a które nie zostały podjęte.
  Protokół z obrad kolegium, które autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, które uchwały zostały podjęte, podpisują przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Protokół kolegium stanowi integralną część protokółu Walnego Zgromadzenia.
 7. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

 

§25

 

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby, jako pełnomocnicy osób prawnych. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni.
 2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, o ile w porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 21, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.
 3. (skreślony)
 4. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.

 

§26

 

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. O tym czy uchwała jest sprzeczna z ustawą, postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka może zdecydować wyłącznie sąd, w postępowaniu ustalającym nieistnienie albo nieważność uchwały bądź w postępowaniu o jej uchylenie.
 3. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały, jednakże prawo zaskarżania uchwały w sprawie pozbawienia członkostwaprzysługuje wyłącznie członkowi.
 4. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą, a Spółdzielnię, w której nie powołuje się Rady Nadzorczej, pełnomocnik ustanowiony przez Walne Zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
 5. Powództwo o uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania- w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
 6. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 5 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
 7. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni bądź wszystkich jej organów.

 

§ 26 a

 

Szczegółowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

Rada Nadzorcza

 

§27

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

§28

1. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych na okres 3 lat.

2. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrany pełnomocnik wskazany przez osobę prawną. ”

3. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§29

 

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie.

3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady.

 

§30

 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów.

 

§31

 

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1) odwołania większością. 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) ustania członkostwa w Spółdzielni.

 

§32

 

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady Nadzorczej - innego członka Rady Nadzorczej.

 

§33

1. Do zakresu Rady Nadzorczej należy:

1)    uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności kulturalnej,

2)    nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

a)    badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdania finansowego,

b)    dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,

c)    przeprowadzeniem kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych Jej członków,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4)    uchwalanie regulaminu określającego zasady gospodarki finansowej Spółdzielni,

5)    zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6)    rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

7)    składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego,

8)    podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu w interesie członków Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

9)    uchwalanie regulaminu Zarządu,

10) uchwalanie zasad zaliczania na wkład wartości pracy własnej członka i jego rodziny,

 

2. uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,

11) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,

12) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale,

13) ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

14) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,

15) (skreślony)

16) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i oraz rozpatrywania skarg na ich działalność,

17) (skreślony)

18) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie,

19) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,

20) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu,

21) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółdzielni w sądzie, w przypadku gdy zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały zebrania przedstawicieli członków

 1. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

 

§34

 

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności-zastępca przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania Rady Nadzorczej.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

§35

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

 

§36

 

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
 2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalności Rady i komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
 3. Prezydium, komisje Rady Nadzorczej i Rada Osiedla mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków.

 

§37

 

Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisje Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

 

§38

 

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 

Zarząd

 

§39

 

 1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępców, wybranych przez Radę Nadzorczą.
 2. Jeżeli członkami Spółdzielni są również osoby prawne, członkiem Zarządu może być osoba wskazana przez osobę prawną.
 3. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
  Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium .
 4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie powołania albo umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
 5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 6. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego na podstawie powołania, prawo odwołania go ze stanowiska przysługuje Zarządowi Spółdzielni.

§40

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub w statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

1)    w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni

2)    zawierania umów o:

a)    -budowę lokali

b)    -ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

c)    -ustanowienia odrębnej własności lokali

d)    -przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu

e)    -przeniesienie własności lokalu.

3)    sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej,

4)    prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

5)    zabezpieczanie majątku Spółdzielni,

6)    sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

7)    zwołanie Walnego Zgromadzenia

8)    zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

9)    udzielanie pełnomocnictw,

10) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

 1. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu .

 

§41

 

 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
  W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
 2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§42

 

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik) .
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

 

§43

 

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

Przepisy wspólne dla Rady i Zarządu

 

§44

 

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji (członków) Zarządu, w tym wypadku członkostwo ulega zawieszeniu.
 2. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 3. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencyjności stanowi podstawę odwołania członka rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust.3 Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności.
 5. W celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołania zawieszonego członka Rady, zwołuje się Walne Zgromadzenie w terminie 6-ciu miesięcy od daty powzięcia uchwały o zawieszeniu.

 

§45

 

W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

 

§46

 

Członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni mieszkaniowej za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie, które jest wypłacone w formie miesięcznego ryczałtu . Ryczałt nie może być większy niż minimalne wynagrodzenie za pracę o którym mowa w ustawie z 10. 10. 2002 : o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Szczegółowe zasady wypłaty ryczałtu określa Rada Nadzorcza w uchwalonym regulaminie.

 

§47 (skreślony)

§48 (skreślony)

§49

 

Rada Osiedla w Kłodawie składa się z 7 do 9 członków zamieszkujących w osiedlu lub mających na terenie osiedla lokale użytkowe, wybieranych na trzyletnią kadencję spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w Kłodawie.

 

§50 (skreślony)

§51 (skreślony)

§52 (skreślony)

 

Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne Rady Osiedla określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

 

VII. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

 

§53

 

 1. Wnioski członków kierowane do zarządu winny być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkowskiego lub zasadności zmiany opłat zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do rady nadzorczej. Odwołanie powinno zostać wniesione w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o decyzji odmownej.
 2. Rada nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie w ciągu 2 miesięcy od jego wniesienia, a następnie doręczyć odwołującemu w terminie 14 dni odpis uchwały wraz z uzasadnieniem. Od uchwały rady nadzorczej podjętej w trybie odwoławczym dalsze odwołanie nie przysługuje.
 3. Od uchwały rady nadzorczej, podjętej w pierwszej instancji, członkowi przysługuje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na piśmie wraz z uzasadnieniem prawo odwołania  do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. Odpis uchwały  doręcza się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia może być zaskarżona do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub statutem. Powództwo o uchylenie uchwały powinno być wniesione do sądu w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, a jeśli wnosi je członek nieobecny na takim zgromadzeniu – w ciągu sześciu tygodni od powzięcia przez członka wiadomości o uchwale, lecz nie później niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego zgromadzenia.
 5. Organ spółdzielni powołany do rozpatrzenia odwołania powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeśli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwi je wyjątkowymi okolicznościami.
 6. Jeżeli uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie organów spółdzielni, wnioski członków będą rozpatrzone niezależnie od upływu ww. terminów.
 7. Zawiadomień w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym dokonuje się w formie pisemnej w terminach określonych Statutem.
  Zawiadomienia doręczone są członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Zawiadomienie uznaje się za doręczone z upływem 30 dni od jego awizowania, jeżeli w tym terminie członek pisma nie podjął.
  Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 8. Postanowienie statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

 

 

 

VIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

 

§54

 

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członków spółdzielni.

 

§55

 

 1. Spółdzielnia rozlicza działalność bezwynikowo tj. różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni przechodzi w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rok następny w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczeniach międzyokresowych kosztów.
 2. W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości, nieuregulowanych w statucie obowiązują przepisy odpowiednich ustaw.
 3. Zysk Spółdzielni z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych stanowi nadwyżkę bilansową. Nadwyżkę bilansową, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni przeznacza się na działalność statutową Spółdzielni. Niedobór może być pokryty z funduszu zasobowego wolnych środków obrotowych pochodzących z przekształceń w ubiegłych latach praw lokatorskich na własnościowe bądź ze zbycia (sprzedaż) lokali mieszkalnych lub użytkowych sfinansowanych uprzednio z funduszu zasobowego Spółdzielni.
 4. Spółdzielnia tworzy fundusze:

1)    fundusz zasobowy,

2)    fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

3)    fundusz aktualizacji aktywów i pasywów

5)    Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:

1) fundusz remontowy;

2) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Ponadto w spółdzielni występuje fundusz własny – udziałowy.

 1. Spółdzielnia może tworzyć inne fundusze, nie obciążające kosztów działalności spółdzielni.
 2. Szczegółowe zasady gospodarowania funduszami określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą poza ZFSS, który wynika z odrębnych ustaw.

 

§56

 

 1. Spółdzielnia prowadzi ewidencję księgową i sporządza roczne sprawozdania finansowe wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni podlega badaniu wg odrębnych przepisów przez Biegłego Rewidenta.
 3. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

 

 

IX. LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI

 

§57

 

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji w przypadkach w ustawie przewidzianych (art. 113 i 114 ustawy Prawo Spółdzielcze)

 

§58

 

Ogłoszenie upadłości Spółdzielni następuje w razie jej niewypłacalności.

 

§59

 

Z chwilą zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego Spółdzielni własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub we własność domu jednorodzinnego, chyba że nabywcą budynku jest inna spółdzielnia mieszkaniowa.

 

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. Tytuły prawne do lokalu

A. Postanowienia ogólne i najem lokali

 

§60

 

Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:

1)    Ustanowić na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

2)    (skreślony)

3)    (skreślony)

4)    Ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, lub lokalu o innym przeznaczeniu a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni

5)    Wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

 

§ 61

 

 1. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, użytkowych, domów lub garaży między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.
 2. Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji spółdzielni mieszkania dotychczasowego.
 3. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach:

1)    zamiana cywilna

2)    zamiana spółdzielcza

 1. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (domu jednorodzinnego) oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.
 2. Zamiana spółdzielcza, dokonywana w ramach spółdzielni między jej członkami lub członkiem spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody zarządu spółdzielni pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Zamiana lokali między członkiem spółdzielni i członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu spółdzielni,
 4. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu (gminy) wymaga zgody właściciela lokalu wynajętego.

 

§62

1. Odzyskany przez spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym może być przez spółdzielnię zadysponowany :

1)    na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

2)    ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu

3)    na warunkach najmu

2. Tryb sprzedaży w drodze przetargu odzyskanego przez spółdzielnię mieszkania określa regulamin uchwalony przez radę nadzorczą.

3. Tryb ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań określa regulamin uchwalony przez radę nadzorczą.

 

§63

 

 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, do których nie może ustanowić spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności, ze względu na jego cechy techniczno - użytkowe lub brak popytu.
 2. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom spółdzielni i osobom nie będącym członkami spółdzielni.
 3. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe i garaże.
 4. Warunki wynajmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez spółdzielnię z najemcą. Zasady i warunki zawierania tych umów określa rada nadzorcza.

 

§64

 

 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego, nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą korzystania z lokalu lub zmianą przeznaczenia lokalu bądź jego części.
 2. Członek zobowiązany jest do powiadomienia Spółdzielni o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne użytkowanie lokalu lub jego części.
 3. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu.

 

B. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

 

§65

 

 1. Przez umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania przez czas nieoznaczony, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy ( wg. wartości rynkowej ) oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.
 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.
 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy między członkiem a spółdzielnią o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. . Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
 6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
 7. Spółdzielnia może ustanowić na rzecz członka ponownie przyjętego do spółdzielni, nowe spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeśli ustały przyczyny będące podstawą i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli żadna z osób uprawnionych, o których mowa w § 70 ust 2 nie wystąpiła z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania.
  Przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek obowiązany jest uregulować zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu i zwrócić koszty procesu i egzekucji poniesione przez spółdzielnię, jeżeli takie występują.

 

§66

 

 1. Z osobami ubiegającymi się o prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o prawo do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1)    zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego

2)    określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)    określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4)    postanowienia określające wielkość lokalu, pomieszczeń przynależnych i termin oddania lokalu oraz termin i wysokość wpłat na wkład mieszkaniowy,

5)    zobowiązanie spółdzielni do oddania lokalu mieszkalnego do używania na czas nieoznaczony.

6)    określenie warunków rozwiązania umowy o budowę lokalu

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osoby zainteresowane  lub spółdzielnię. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.
 2. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

 

§67

 

 1. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. l, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 3. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia.
 4. Osoba przyjęta w poczet członków spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. l, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.

 

§68

 

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni
 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust 1, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

§69

 

 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego , które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
 2. 2.    Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

 

§70

 

1)    Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w statucie. W wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.
Spółdzielnia może skierować do sądu wniosek (pozew) o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

1)     jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2)     jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, za okres 6 miesięcy

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 68 roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują : dzieciom i innym osobom bliskim.
 2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub niedokonania czynności, o których mowa w §69, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują : małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
 3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.
 4. Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

 

 

C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 

§ 71 (skreślony)

§72

 

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
 3. Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.
 4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu . Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
 5. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 

§73

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 

§74

 

 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części . Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni w tej czynności.
 2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

 

§75

 

W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, przepis § 73 stosuje się odpowiednio.

 

§76

 

 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
 2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§77

 

 1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat o których mowa w § 86 Statutu, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej
 2. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, Członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

 

§78

 

Postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do własnościowego prawa do lokali użytkowych, do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolnostojących.

 

§79 (skreślony)

§80 (skreślony)

 

E. Odrębna własność lokalu

 

§81

 

 1. Z osobąubiegającą  się o uzyskanie odrębnej własności lokalu w ramach nowej inwestycji, spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1)    zobowiązanie osoby ubiegającej o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego

2)    określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)    określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4)    określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

5)    inne warunki, a w szczególności:

a)    rodzaj własności gruntów na których usytuowany jest budynek,

b)    terminów wpłat wkładu budowlanego,

c)    terminów ostatecznego rozliczenia kosztów budowy,

d)    terminu ustanowienia odrębnej własności lokalu,

e)    kosztów związanych z ustanowieniem odrębnej własności, w tym opłat notarialnych, kosztów założenia księgi wieczystej dla lokalu, wpisu prawa do księgi wieczystej.

 1. 2.    Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.Po upływie tego terminu roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

 

§82

 

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w §81, powstaje ekspetatywa własności. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 2. Nabycie ekspektatywy  własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część.
 3. Umowa zbycia ekspektatywy własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

§83

 

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez spółdzielnię  lub osobę o której mowa w § 81 ust. 1.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osobalub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 81, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony w umowie postanowią inaczej.

 

§84

 

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby albo nabywcy ekspektatywy własnościodrębną własność lokalu  w terminie  2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie — w terminie  2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę, które wspólnią z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
 3. Przeniesienie własności lokalu nie wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

 

§85

 

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.
 3. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.
 4. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta.
 5. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

 

 

II. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

 

§86

 

 1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, wnoszą do spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz zobowiązań spółdzielni z innych tytułów, .
 2. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych, w tym garaży oraz prawa do miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych, wnoszą opłaty, o których mowa w ust. 1

2a. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, są obowiązane uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie.

 1. Członkowie spółdzielni, będący właścicielami lokali, wnoszą do spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz zobowiązań spółdzielni z innych tytułów, .

3a. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

 1. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1-3a, obejmują zwłaszcza koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy spółdzielni.
 2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 1-3a ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź budynkach, stanowiących odrębną (wydzieloną) nieruchomość.
 3. Do zobowiązań spółdzielni z innych tytułów, o których mowa w ust. 1 i 3, zalicza się w szczególności:
  1. spłaty kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie wraz odsetkami
  2. koszty określenia przez spółdzielnie przedmiotu odrębnej własności poszczególnych lokali.
  3. Opłaty o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być wykorzystane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.
  4. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu kosztów związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

 

§87

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w §86 ust. 1, 2 i 3, jest ustalana na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia w danym roku w skali wyodrębnionej nieruchomości jednobudynkowej lub wielobudynkowej.
 2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin wewnętrzny uchwalony przez radę nadzorczą. Regulamin ten powinien zawierać przede wszystkim:

1)    określenie organizacyjnej jednostki rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów (w skali nieruchomości, zespołu nieruchomości, jednolicie na całość zasobów),

2)    określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych),

3)    możliwość różnicowania obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu nierównorzędnych walorów użytkowych i atrakcyjności,

4)    różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),

 1. Różnica między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wyodrębnionej nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

 

§88

 

 1. Opłaty, o których mowa w §86, powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
 2. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 3. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze, własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym o którym mowa w § 53 albo bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokość.
 4. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia do dyspozycji przydzielonego lokalu.
 5. Od nie wpłaconych w terminie należności o których mowa w §86 Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
 6. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.
 7. Informacja o zadłużeniach w regulowaniu opłat o których mowa w § 86, może być wpisywana do rejestru członków Spółdzielni.

 

§89

 

Regulamin porządku domowego w nieruchomościach zarządzanych przez spółdzielnie według zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwala rada nadzorcza.

 

 

III. PODZIAŁ NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI NA OBCIĄŻAJĄCE SPÓŁDZIELNIĘ I CZŁONKÓW

 

§90

 

 1. Podstawowy zakres obowiązków spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali ustala Rada Nadzorcza w oparciu o przeznaczone na ten cel środki finansowe w ramach opłat za używanie lokali.
 2. Walne Zgromadzenie może rozszerzyć obowiązki spółdzielni odnośnie napraw i wymian wewnątrz lokali, poza zakres określony w ust. 1, uchwalając na ten cel dodatkowe odpisy na fundusz remontowy.

 

§91

 

 1. Naprawy wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka, właścicieli lokali lub osób z nim zamieszkałych obciąża członka spółdzielni lub właściciela lokalu.
 2. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków członka lub właściciela lokalu oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka, właściciela lokalu poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

 

IV. ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ

 

§92

 

 1. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
 3. Osoby ubiegające się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnoszą wkład budowlany według zasad określonych w umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

 

§93

 

 1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 92 dokonuje się w dwóch etapach:

1)    wstępnie-w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu.
W przypadku zmiany cen w trakcie realizacji inwestycji dopuszcza się korygowanie wstępnie ustalonego kosztu budowy

2)    ostatecznie-po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez spółdzielnię, ale nie później niż 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

 1. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
 2. Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 92, stanowi podstawę do określenia przez spółdzielnię w umowach o budowę lokalu zawieranych z zainteresowanymi budową osobamiwstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.
 3. Tryb rozliczania kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku uchwala rada nadzorcza.
 4. Wnoszenie wkładu mieszkaniowego przez członka może być rozłożone na raty, jeśli spółdzielnia uzyskała na ten cel kredyt.

W przypadku rozłożenia wkładu na raty nabywcaponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia z tytułu niewniesionej przez niego części wkładu.

 

§94

 

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego-z zastrzeżeniem roszczeń osób bliskich o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu-Spółdzielnia ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu przez zamieszczenie ogłoszenia w budynkach spółdzielni, w siedzibie spółdzielni, a nadto przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokaluw drodze przetargu mają osoby które zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie przeniesienie odrębnej własności tego lokalu.
  W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
 2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.
 3. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat z tytułu używania lokalu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

 

§ 95

 

1. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

 

§96

 

 1. Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej zgodnie z §94 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
 2. Jeśli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład mieszkaniowy według wartości rynkowej lokalu.

 

§97 (skreślony)

 

§ 98(skreślony)

 

§99

 

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszty ustalenia wartości rynkowej prawa ponosi osoba zainteresowana.
 2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę część wkładu budowlanego, a w przypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu-potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
 3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalona w trybie przetargu wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.
 4. Przysługująca osobie uprawnionej wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób przewidziany w ust. 1 nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

 

§ 100

 

Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności do mieszkania, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.

 

§101

 

 1. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia tytułu prawnego do tego lokalu.
 2. Na spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
 3. Przepisy ust. l i 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej

. §102

 

1. Roszczenie o wypłatę:

-wkładu mieszkaniowego albo jego części,

staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu mieszkalnego przez członka oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa od niego wywodzą.

W przypadku, gdy należność jest ustalona w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

2. Spółdzielnia potrąca:

-z wkładu mieszkaniowego, należnego osobie uprawnionej, roszczenia wzajemne wobec członka, któremu przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu z tytułu niewniesionych opłat za używanie lokalu, a także innych należności przysługujących spółdzielni (np. koszty odnowienia zwalnianego lokalu, koszt ustalenia wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego) .

 

§103

 

Tryb rozliczeń finansowych spółdzielni z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w eksploatowanych zasobach mieszkaniowych uchwala rada nadzorcza.

 

V PRZEKSZTAŁCENIA TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

 

§ 104

 

1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, których koszt budowy sfinansowany został środkami Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

3. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

 

§ 105

 

Spółdzielnia zawiera umowę o której mowa w § 104, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust 6 ustawy z dnia 21. 08. 1997 o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

 

§ 106

 

1. Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym dla zrealizowania złożonych przez członków wniosków o przeniesienie własności lokali.

2. Koszty prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali powinny być realizowane na członków wnioskujących przeniesienia na nich własności lokali. Szczegółowe zasady rozliczania tych kosztów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 107

 

1.Osoba wnioskująca zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązana wpłacić należności warunkujące tę zmianę tytułu, w terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni. Termin ten powinien być podany w pisemnym zawiadomieniu o wyniku rozpatrzenia wniosku o zmianę tytułu prawnego do lokalu.

2. W przypadku własności lokalu termin, o którym mowa w ust 1, nie być dłuższy niż 6 miesięcy od zawiadomienia członka lub najemcy o rozpatrzeniu wniosku o przeniesienie własności lokalu.

 

§ 108

 

1. Spółdzielnia powinna przystąpić do podpisania umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub umowy o przeniesienie własności lokalu w terminie 30 dni od dnia uregulowania przez członka należności warunkujących zmianę tytułu prawnego do lokalu

2. Jeśli dla zmiany tytułu prawnego do lokalu jest niezbędne ustalenie przez rzeczoznawcę rynkowej wartości lokalu, koszty tej wyceny ponosi wnioskujący zamianę tytułu prawnego do lokalu, nawet jeśli nie przystąpi do umowy zmieniającej tytuł prawny do lokalu.

3. Koszty zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi osoba na którą jest przenoszona własność lokalu.

 

A. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu.

 

§109

 

1. Do dnia 31 grudnia 2010 roku na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na odrębną własność lokalu po dokonaniu przez niego :

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w § 66 ust 1 statutu w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2.

2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadających na budowę jego lokalu, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków.

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat o których mowa § 86 statutu.

2. W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 30. 11. 1995 o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielania premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przekształcenia dokonuje się na warunkach określonych w tej ustawie.

 

§ 110 (skreślony)

§ 111 (skreślony)

§ 112 (skreślony)

§ 113 (skreślony)

 

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego

1) spłaty przypadających na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni związanymi z budową lokalu, a w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem lit. b)

b) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków

c) spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, o których mowa w Statucie.

2. W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielania premii gwarancyjnych (Dz U z 1996 Nr 5 poz 32 z późniejszymi zmianami) przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

 

§114

 

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 113 jeżeli brak jest osób uprawnionych; małżonka, dzieci i innych osób bliskich zamieszkałych razem z byłym członkiem, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokal, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje się § 94 dotyczącego rozliczenia z tytułu wkładu oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

 

§ 115

 

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, przeniesienia własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

 

B. Przeniesienie własności lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu

 

§ 116

 

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności w odrębną własność lokalu po dokonaniu:

a) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

b) spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, o których mowa w Statucie.

 

§ 117

 

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

 

§ 118

 

1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

2. Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym może dochodzić zaspokojenie z lokalu stanowiącego odrębną własność, powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.

 

§ 119

 

W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w Spółdzielni w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości zgodnie z art. 241 ust2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami)

 

§ 120

 

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

 

VI Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 121

 

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni tekst statutu wchodzi w życie z dniem jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 122

 

 

Statut zawiera 122 paragrafy

 

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustaw:

Prawo Spółdzielcze ( tj. Dz. U. 2017 r. poz 1560 z późniejszymi zmianami ),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

 

 

 

 

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to.  Czytaj więcej         Zrozumiałem  

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa tv.kolo.pl korzysta z plików cookie?

Pliki “cookie” używane na stronie internetowej tv.kolo.pl umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, emaila czy telefonu.
Przykładem wykorzystania plików cookies na stronach internetowych TVK SM jest mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach Biura Korekty mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”:
sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox: czytaj
Dla przeglądarki Google Chrome: czytaj
Dla przeglądarki Internet Explorer 9: czytaj