Zapraszamy do odwiedzin serwisu internetowego Telewizji Kablowej SM w Kole.

Element 3
Element 1
Element 2

Regulamin używania lokali

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr…../2023 z 4.04.2023 r.REGULAMIN

używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.
3. Statut Spółdzielni.

 

Rozdział I

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§1

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców zasobów administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa w Kole.

 2. Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w Osiedlu powinny być otoczone troskliwą opieką i utrzymane w należytym stanie technicznym
  i użytkowym.

 3. Pomieszczenia oraz urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania mieszkańców powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym, higieniczno-sanitarnym i estetycznym zapewniającym właściwe spełnianie założonych funkcji przez cały okres użytkowania budynku.

 4. Naprawa uszkodzeń w budynku powstałych z winy osób korzystających
  z lokalu znajdującego się w tym budynku obciąża użytkownika tego lokalu.

 

§2

 

 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia społecznego, utrzymania bezpieczeństwa i estetyki budynków, ich otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

 2. Przepisy regulaminu określają obowiązki służb administracyjnych
  i technicznych Spółdzielni, członków Spółdzielni i pozostałych osób mieszkających w zasobach spółdzielczych.

 3. Członek Spółdzielni, najemca lokalu, właściciel lokalu nie będący członkiem jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby, których prawa reprezentuje - członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp. Obowiązki w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków, urządzeń technicznych i instalacji oraz mieszkań.

   

 

 

Rozdział II

 

OBOWIĄZKI SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH I TECHNICZNYCH SPÓŁDZIELNI

 

§3

 

Służby administracyjne i techniczne Spółdzielni zobowiązane są do:

 1. Służby techniczne poprzez inspektorów nadzoru w trakcie budowy budynków:
  - kontroli zgodności budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  - sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  - sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.

 2. Branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych, protokolarnego przekazywania i przejęcia ich do użytkowania.

 3. Protokolarnego przekazania mieszkań członkom otrzymującym lokale mieszkalne lub innych lokali pozostałym użytkownikom na podstawie dokonanych pomiarów powierzchni pomieszczeń w wybudowanym budynku.

 4. Wyegzekwowania od wykonawcy usunięcia usterek wynikłych ze złego wykonania budynku lub wad materiałów budowlanych, powstałych w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od daty przekazania budynku doeksploatacji-objęcia mieszkania, lokalu w użytkowanie.

 5. Protokolarnego odbioru mieszkania, lokalu w przypadku opuszczenia go przez członka lub najemcę.

 6. Zapewnienia właściwego stanu technicznego i sanitarno - porządkowego budynków, ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku, jak: pralnie, suszarnie, wózkowanie, windy, korytarze piwniczne, place zabaw, strychy, pomieszczenia zsypowe, drogi, chodniki itp.

 7. Zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich pomieszczeń technicznych w budynku, piwnic, strychów oraz innych pomieszczeń nie przewidzianych do użytkowania.

 8. Wyposażenia domów w odpowiednie pojemniki do składowania odpadów i nieczystości, dopilnowania ich opróżniania z zachowaniem wymagań sanitarno-porządkowych.

 9. Interweniowania:
  - w razie niewłaściwego ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym,
  - w przypadkach awarii i zakłóceń w dostawach wody, energii elektrycznej
  i gazu.

 10. Malowania klatek schodowych i zewnętrznych powierzchni drzwi wejściowych do lokali.

 11. Wyznaczania i urządzania placów gier i zabaw dla dzieci.

 12. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali obejmuje:
  1) naprawy i wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej -poziomy i piony do zaworu odcinającego w mieszkaniu, z wyłączeniem instalacji w lokalu,
  2) naprawy i wymianę instalacji kanalizacyjnej łącznie z trójnikiem łączącym kanalizacje lokalu z wyłączeniem instalacji w lokalu,
  3) naprawy i wymianę instalacji gazowej bez urządzeń odbiorczych,
  4) naprawy i wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami bez wymiany głowic termostatycznych,
  5) naprawy i wymianę instalacji elektrycznej, od przyłącza do licznika odbiorcy.
  6) wymiany stolarki okiennej zakupionej przez właściciela ( użytkownika mieszkania) - Spółdzielnia zapewnia montaż i materiały montażowe lub przy rezygnacji z proponowanej usługi wypłaca ryczałt w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. Usługa montażu lub ryczałtu przysługuje jednorazowo tylko członkom Spółdzielni.

 

Rozdział III

 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

 

A. UŻYTKOWANIE LOKALI

 

§4

 

Lokal mieszkalny może być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób zapewniający:
1) zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
2) utrzymanie wymaganego stanu technicznego,
3) utrzymanie stanu higieniczno - sanitarnego,
4) prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się
w tym lokalu.

 

§5

 

 1. W lokalu mieszkalnym dopuszcza się, za zgodą Zarządu Spółdzielni, wykonywanie zawodu, który nie zagraża bezpieczeństwu, higienie oraz nie zakłóca spokoju.

 2. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni chyba że byłoby to związane ze zmianami sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

  

 

§6

 

 1. Użytkownik lokalu Spółdzielni obowiązany jest dbać o konserwację lokalu mieszkalnego i innych pomieszczeń udostępnionych do użytkowania oraz dokonywać napraw urządzeń technicznych i wyposażenia- Obowiązek konserwacji lokali oraz naprawa urządzeń technicznych i wyposażenia dotyczy także najemców lokali.

 2. Użytkownik mieszkania lub lokalu szczególnie obowiązany jest do prowadzenia na własny koszt następujących napraw i konserwacji:

 1. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych,

 2. okien i drzwi, w tym drzwi do mieszkania i drzwi do piwnicy lokatorskiej

 3. urządzeń techniczno - sanitarnych łącznie z wymianą tych urządzeń, kuchenek, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków
  i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych, oraz innych urządzeń sanitarnych w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą a także instalacji wodnej od zaworu odcinającego i kanalizacji od trójnika kanalizacyjnego w lokalu,

 4. osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznych,

 5. malowanie łub tapetowanie oraz naprawa uszkodzeń tynków ścian
  i sufitów,

 6. malowanie drzwi i okien, oraz urządzeń sanitarnych i grzewczych w celu ich zabezpieczenia przed korozją,

 1. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczane do obowiązków członka oraz odnowienia lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka lub najemcy, poza opłatami czynszowymi (eksploatacyjnymi) uiszczanymi za używanie lokalu.

 2. Wszelkie przeróbki w mieszkaniach polegające na zmianach konstrukcyjnych (stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa balkonów i loggii, krat w oknach, instalowanie dodatkowych kranów i urządzeń sanitarnych, zabudowę korytarzy i wnęk pod schowki itp.) mogą być dokonywane za zgodą Spółdzielni na koszt użytkownika.

 3. Zabrania się zabudowy ścianami o charakterze stałym otworów rewizyjnych do pionów wodno - kanalizacyjnych. Uchybienie powyższemu zakazowi przez użytkownika lokalu wyklucza możliwość jego roszczeń odszkodowawczych spowodowanych koniecznością likwidacji tej zabudowy.

 4. Niedozwolone jest dokonywanie we własnym zakresie napraw w tablicach rozdzielczych energii elektrycznej poza obrębem mieszkania, manipulowanie przy zaworach instalacji co. i c.w. i innych instalacji znajdujących się na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach wspólnego użytku. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić administrację osiedla.

 5. W celu dostosowania swojego postępowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowanych lokali, do wymogów bezpieczeństwa pożarowego nie wolno:

  - używać otwartego ognia w piwnicach, w wsypach, wózkowniach,
  - gromadzić w suszarniach, pralniach, piwnicach, korytarzach, klatkach schodowych i wózkowniach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku mebli, skrzyń, opakowań, makulatury, tj. przedmiotów, które w ocenie użytkującego są jako zbędne,

  - przechowywać w pomieszczeniach piwnicznych, wózkowniach, klatkach schodowych, balkonach:

  a) motocykli, skuterów i motorowerów,
  b) większych ilości materiałów łatwopalnych.

 6. W przypadku pożaru, bez względu na jego rozmiar należy niezwłocznie zawiadomić Straż Pożarną i administrację osiedla.

 

§7

 

 1. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:
  1) być zgodny z założeniami projektu oraz instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń,

  2) zapewniać ochronę, elementów budynku i jego wyposażenia.

 2. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:

  1) zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem,
  2) wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania
  3) likwidować przecieki z instalacji w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się,
  4) dokonywać napraw i wymiany uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika
  5) informować administratora budynku ( zarządcę) o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.

 3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatacje, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenia środowiska.

 

B. SPOSÓB UŻYTKOWANIA INSTALACJI GAZOWEJ

 

§8

 

 1. Sposób użytkowania instalacji gazowej przez użytkownika lokalu powinien:
  - być zgodny z założeniem projektu tej instalacji.
  - eliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych.,
  - zapewnić bezpieczeństwo użytkowników lokalu
  - zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.

 2. W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:


  - udostępnić lokal właściciel budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków,

  - przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę budynku ( administratora) w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,
  - zapewnić pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu,
  - w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz zarządcę budynku (administratora) o wystąpieniu zagrożenia,
  - zapewnić ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem,
  - utrzymywać znaj dujące się w lokalu elementy instalacji i gazowej, urządzeń spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym,
  - zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,
  - informować administratora budynku (zarządcę) o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych,
  - udostępnić lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych a także innych instalacji i urządzeń oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

   

 3. naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacji określone w odrębnych przepisach.

 4. Po przebudowie, remoncie lub wyłączeniu instalacji gazowej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy należy przeprowadzić główna próbę szczelności. Z przeprowadzonej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami)

 5. Zmiana lub wymiana elementów instalacji gazowych wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a remont, czyli odtworzenie stanu pierwotnego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych podlega zgłoszeniu właściwemu organowi.

 

 

 

 

 

  C. SPOSÓB UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 

§9

 

 1. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:


  1) być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
  2) zapewniać bezpieczeństwo jej użytkownika,
  3) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.

 2. W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien:
  1) udostępnić lokal dla wykonania obowiązków obciążających administratora budynku oraz dostawcę energii elektrycznej,

  2) przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
  3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji
  i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkańców - niezwłocznie informować administratora budynku,

  4) utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych
  w lokalu,

  5) utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu,

  6) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej - zaprzestać jej użytkowania podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe służby oraz administratora budynku o wystąpieniu zagrożenia,

  7) zapewnić ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem
  i uszkodzeniem,

  8) informować administratora budynku o wszelkich uszkodzeniach energii elektrycznej,
  9) udostępniać lokal w celu przeprowadzenia kontroli i badania instalacji elektrycznej przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
  10) W piwnicach nie wolno instalować dodatkowych punktów świetlnych urządzeń elektrycznych bez zgody administratora budynku - Spółdzielni.
  11) Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

 D. SPOSÓB UŻYTKOWANIA PRZEWODÓW I KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 

 

§10

 

 1. Sposób użytkowania przewodów i kanałów wentylacyjnych powinien:

  1) być zgodny z warunkami założonymi w projekcie,

  2) uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,

  3) zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,

  4) zapewniać bezpieczeństwo i ochronę interesów użytkowników innych lokali.

 2. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały wentylacyjne jest obowiązany:
  1) zapewnić ich sprawność techniczną i użytkową,

  2) utrzymać pełny wymagany przekrój kratek wentylacyjnych,
  3) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaniechać użytkowania instalacji gazowej
  i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby
  i administratora budynku (zarządcę) o wystąpieniu zagrożenia.

  4) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,

  5) informować administratora budynku (zarządcę) o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych,

  6) udostępniać lokal w celu przeprowadzenia kontroli i badań przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
  7) W budynkach wyposażonych w zbiorcze przewody wentylacji grawitacyjnej zabrania się stosowania indywidualnych wentylatorów wyciągowych.
  8) Użytkownik lokalu korzystający z przewodów wentylacyjnych może powierzyć ich naprawę i konserwację wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

 

§11

 

Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody administratora budynku – Spółdzielni.

 

§12

 

 1. W robotach remontowych wykonywanych w lokalu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać właściwe funkcjonowanie znajdujących się nim wspólnych instalacji i urządzeń.

 2. W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy:
  1) zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich,
  2) stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska
  3) stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowe lokalu,
  4) ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robot remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich.

 3. Użytkownik mieszkania wykonujący kapitalny remont zobowiązany jest do wywiezienia we własnym zakresie zgromadzonego gruzu i innych zdemontowanych elementów lub dodatkowo obciążony kosztami ich wywozu przez Spółdzielnię.

   

E. UŻYTKOWANIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH MECHANICZNYCH

 

§13

 

 1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewnić możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.

 2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania. 2. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urządzeniach wentylacyjnych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody administratora budynku - Spółdzielni.

 

 

 

  

F. UŻYTKOWANIE INNYCH URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ

 

§14

 

Wodomierze

 1. W przypadku gdy instalacja wodociągowa (instalacja zimnej i ciepłej wody) została wyposażona w wodomierze do rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację.

 2. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.

 3. Użytkownik lokalu wyposażonego w wodomierze obowiązany jest powiadomić administrację osiedla o uszkodzeniu urządzenia pomiarowego. Zerwanie plomby zabezpieczającej jest niedopuszczalne.

 4. W przypadku prowadzenia prac remontowych użytkownik ma obowiązek powiadomienia aministracji osiedla przed przystąpieniem do ich wykonania.

 5. Po powzięciu informacji o zamiarze przeprowadzenia odczytów wskazań urządzeń pomiarowych - wodomierzy mieszkaniowych - użytkownik lokalu obowiązany jest do udostępnienia swojego lokalu w terminie wskazanym w komunikacie.

 6. W przypadku uzasadnionej nieobecności użytkownik lokalu obowiązany jest do indywidualnego uzgodnienia terminu odczytu wskazań wodomierzy.

 7. Użytkownik lokalu ma prawo domagać się od Spółdzielni, w uzasadnionych przypadkach, kontroli prawidłowości wskazań wodomierzy.

 8. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działania wodomierzy przez Urząd Miar i Wag, koszty z tytułu przeprowadzenia badania ponosi użytkownik lokalu.

 

Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania

 1. Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania powinny być utrzymane
  w należytym stanie technicznym zapewniającym właściwe ogrzewanie pomieszczeń. Samowolne przeróbki instalacji centralnego ogrzewania są naruszeniem instalacji energetycznej administrowanej przez Spółdzielnię.

 2. W przypadku gdy instalacja centralnego ogrzewania została wyposażona
  w liczniki służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację lub wymianę.

 3. W przypadku uszkodzenia urządzeń służących do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania lub urządzenia do pomiaru zużycia ciepła -należy niezwłocznie poinformować administrację osiedla.

 4. Uszkodzenie zaworu termostatycznego z winy użytkownika lokalu - koszty wymiany obciążają użytkownika.

 5. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody zarządcy budynku – Spółdzielni.

   

§15

 

Na okres zimy użytkownicy mieszkań powinni zabezpieczyć mieszkania przed zbędną utratą ciepła. Wszyscy użytkownicy mieszkań obowiązani są zamykać drzwi wejściowe do klatek schodowych.

 

§16

 

 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniu szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale.

 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić lokal w celu dokonania okresowych kontroli, a szczególnie w uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu urządzeń technicznych i ogólnego stanu technicznego mieszkania.

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

A. PRZEPISY HUGIENY I ESTETYKI OSIEDLA, DOMU I OTOCZENIA.

 

§17

 

 1. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach piwnic, wózkowi w windach i na zewnątrz budynku.

 2. Nie należy wyrzucać przez okno jakichkolwiek śmieci, odpadków żywności, niedopałków papierosów itp. wykładać na parapetach okien pożywienia dla ptactwa ze względu na zanieczyszczenia ścian domów, chodników oraz ubrań przechodniów.

 3. Do muszli klozetowych i innych urządzeń sanitarnych nie należy wrzucać żadnych przedmiotów jak odpadki art. spożywczych, śmieci, kości, szmat itp. W razie zapchania przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, użytkownicy lokali ponoszą koszty ich udrożnienia.

 4. W przypadku rozlania wody w łazience, w w.c. czy innych pomieszczeniach mieszkalnych, należy j ą niezwłocznie zebrać żeby zapobiec ewentualnemu przeciekaniu jej na niższe kondygnacje.

 5. Z uwagi na możliwość przerw w dostawach wody, krany wodociągowe winny być zawsze dokręcone korki w wannach, umywalkach i zlewozmywakach
  (w czasie nie użytkowania) wyjęte - dla zabezpieczenia mieszkania przed zalaniem.

 6. Za wszelkie straty wyrządzone sąsiadom na skutek zaniedbań osób zamieszkałych w tym lokalu (np. zalanie mieszkania) pełną odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik mieszkania.

   

§18

 

 1. Trzepanie może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach od 8 00 do 20 00 z wyjątkiem niedziel i świąt kiedy to trzepanie jest niedozwolone.

 2. Nie wolno trzepać dywanów, odzieży, mebli tapicerowanych itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i w oknach.

   

§19

 

 1. Podlewanie kwiatów na balkonach, loggiach i parapetach okien powinno być umiarkowane, tak aby strugi wody nie ściekały po ścianach domów niszcząc elewacje, brudząc położone niżej okna i balkony.

 2. 0pieka nad trawnikami, kwiatami, krzewami i drzewami jest obowiązkiem wszystkich mieszkańców.

 

 

 

B. PRANIE I SUSZENIE BIELIZNY

 

§20

 

 1. Z pralni domowej może korzystać każdy lokator w kolejności uzgodnionej
  z osobą nadzorującą pralnię lub gospodarzem.

 2. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością i nie dopuszczać do ich uszkodzenia.

 3. W czasie prania pomieszczenie należy przewietrzać celem uniknięcia zawilgocenia ścian i stolarki.

 4. Po zakończeniu prania należy pomieszczenia pralni sprzątnąć i klucze zwrócić gospodarzowi, który sprawdzi na miejscu stan urządzeń i pozostawionego porządku i spisze stan wodomierza.

 5. W pralni nie wolno prać bielizny i innych rzeczy w celach zarobkowych. Upraną bieliznę suszy się w suszarniach. Pralnie i suszarnie sana wyłączny użytek mieszkańców danego budynku.

 6. Suszenie bielizny na balustradach i na zewnątrz balkonów w sposób psujący estetykę budynku jest niedozwolone.

 

Rozdział V

 

POSTANOWIENIA W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

 

§21

 

 1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców jest niezakłócanie spokoju i wzajemna pomoc.

 2. Dzieci powinny bawić się na terenach przeznaczonych na ten cel. Zabrania się gry w piłkę w pobliżu domu i na zieleńcach. Za niewłaściwe zachowywanie się dzieci jak hałasowanie, brudzenie i niszczenie ścian, urządzeń, instalacji oraz zieleńców odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.

 3. W godzinach od 22°° do 6°° rano obowiązuje cisza nocna.

 

§22

 

Zasady chowu zwierząt domowych.

 1. W celu utrzymania na odpowiednim poziomie stanu sanitarnego
  i porządkowego zabrania się trzymania w lokalach mieszkalnych
  i piwnicznych zwierząt hodowlanych i drobiu.

 2. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczenia w szczególności przez przestrzegania następujących zakazów:

  - puszczanie psa samopas,

  - pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany

  - doprowadzania psa do stanu agresywności.

 3. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie i tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi gdy pies jest w kagańcu, a właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

 4. Właściciel lub opiekun psa lub kota zobowiązany jest do usuwania pozostawionych przez nie nieczystości. Obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc użyteczności publicznej.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów do piaskownic oraz na tereny placów gier i zabaw.

 6. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do rejestracji i zaopatrzenia psa w identyfikator.

 7. Właściciel lub opiekun innych zwierząt domowych zobowiązany jest do sprawowania nad nim nadzoru i zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczeniu.

 8. Zabrania się chowu gołębi na terenie należącym do zasobów Spółdzielni.

 

 

§23

 

 1. W bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych nie wolno uruchamiać
  w celach kontrolnych i naprawczych silników spalinowych.

 2. Jazda pojazdami z napędem mechanicznym po ścieżkach i chodnikach jest zabroniona.

 3. Zabrania się mycia samochodów i czyszczenia wyposażenia w pobliżu budynków mieszkalnych.

 

Rozdział VI

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 

§24

 

W celu zachowania bezpieczeństwa i porządku drzwi do korytarzy piwnicznych należy zawsze zamykać na klucz.

 

§25

 

Ogłoszenia, reklamy, szyldy mogą być zainstalowane po uprzednim uzyskaniu zgody administracji osiedla.

 

 

§26

Obowiązuje całkowity zakaz używania grila węglowego na balkonach i loggiach.

 

§27

Uwagi, życzenia i zażalenia członków i najemców oraz pozostałych mieszkańców osiedla można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej do Zarządu Spółdzielni lub członkom Rady Nadzorczej pełniącym dyżury w biurze Zarządu Spółdzielni. Dyżury pełnione są w poniedziałki w godzinach od 1500-do 1600.

 

§28

 

 1. Członek Spółdzielni, najemca, właściciel lokalu odpowiada za przestrzeganie przepisów meldunkowych osób wspólnie z nim zamieszkałych.

 2. Członek Spółdzielni, najemca, właściciel lokalu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i straty wynikłe z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

   

§29

 

W stosunku do użytkowników mieszkań nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski do Rady nadzorczej Spółdzielni o wyliczenie lub skreślenie z rejestru członków Spółdzielni a w przypadku najemców rozwiązać umowę najmu.

 

Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 4.04.2023 r.

 

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to.  Czytaj więcej         Zrozumiałem  

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa tv.kolo.pl korzysta z plików cookie?

Pliki “cookie” używane na stronie internetowej tv.kolo.pl umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, emaila czy telefonu.
Przykładem wykorzystania plików cookies na stronach internetowych TVK SM jest mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach Biura Korekty mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”:
sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox: czytaj
Dla przeglądarki Google Chrome: czytaj
Dla przeglądarki Internet Explorer 9: czytaj