Zapraszamy do odwiedzin serwisu internetowego Telewizji Kablowej SM w Kole.

Element 3
Element 2
Element 1

Regulamin rozliczenia kosztów GZM

REGULAMIN

rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

i ustalania opłat za używanie lokali

I. Postanowienia ogólne

 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują:

 1. eksploatację;

 2. konserwację i remonty zasobów mieszkaniowych;

 3. koszty dostawy energii cieplnej, na potrzeby CO i CW;

 4. koszty dostawy wody zimnej i odbioru ścieków;

 5. koszty wywozu nieczystości stałych;

 6. koszty eksploatacji i konserwacji domofonów;

 7. koszty dostawy energii elektrycznej;

 8. koszty eksploatacji, konserwacji i remontów systemu RTV (TVK)

 9. koszty ubezpieczeń;

 10. koszty przeglądów technicznych.

 11. inne koszt związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

 1. Podstawą do rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali jest roczny plan rzeczowo - finansowy uchwalany przez Radę Nadzorczą.

 2. Rozliczenia kosztów GZM dokonuje się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi.

 3. Jeżeli w ciągu roku nastąpią istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów GZM, dokonywana jest wg potrzeb korekta planu rzeczowo - finansowego, rozliczania kosztów oraz opłat za używanie lokali.

 4. Po zakończeniu roku kalendarzowego dokonywane jest rozliczenie wyniku poszczególnych rozdziałów działalności, zgodnie z zasadami ujętymi w dalszej treści regulaminu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

II. Koszty eksploatacji

 1. W celu prawidłowej organizacji Spółdzielni dokonuje się podziału administracyjnego zasobów na osiedla:

 1. Osiedle I ul. Broniewskiego 3,5,7,9,11,16,18,20,21; ul. Wojciechowskiego 19; ul. Zawadzkiego 16, 28.

 2. Osiedle I a ul. Toruńska 86, Broniewskiego 8,10,12,13,15.

 3. Osiedle II ul. Powstańców Wlkp. 9,11,13; ul. Włocławska 8,10,12,17;
  ul. Wojciechowskiego 16a, 32, 34.

 4. Osiedle II a ul. Wojciechowskiego 23-25; ul. Włocławska 9,11,13,15,18a,
  ul. 20 Stycznia 20.

 5. Osiedle III ul. Sienkiewicza 39,41,43,45,47,49,51,53,55,57.

 6. Osiedle IV ul. Kolejowa 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,28, ul. PCK 10,12,14,16.

 7. Osiedle V ul. Kolejowa 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,60.

 8. Osiedle VI ul. Kolejowa 62,66,68,70,72,90, Opałki 20.

 9. Osiedle VII ul. Kolejowa 76,78,80,82,86,88.

 10. Kłodawa ul. Boh. Września 2a,2b,3,5,11,13,15; Grzymskiego 4.

 11. Babiak ul. Dworcowa 11.

 12. Przedecz ul. Szkolna 3.

 13. Dąbie ul. 3 Maja 3a, 3b, 3c.

 

 1. Składniki kosztów wymienione w pkt. I.1 są ewidencjonowane na poszczególne nieruchomości i rozliczane zbiorczo dla zasobów w poszczególnych miejscowościach za wyjątkiem kosztów których rozliczanie uszczegółowione jest w niniejszym regulaminie.

 2. Składniki kosztów wymienione w pkt. I. l rozliczane są przy zastosowaniu niżej wymienionych mian:

 1. ( zł./m²/m-c ) ppkt. a, b

 2. ( zł/osoba/m-c ) ppkt. e

 3. (zł/GJ/ lub zł/MWh ) ppkt. c (osiedle VI bloki Kolejowa 62,66,68,70,72, 90, Opałki 20) - opomiarowane, lub ryczałt ( zł/m²/m-c ) naliczany zgodnie
  z niniejszym regulaminem lub w przypadku awarii ciepłomierza obsługującego lokal;

 4. ( zł/lokal ) – ppkt. f, h

 5. ( zł/m³ /m-c lub zł./m³/osobę /m-c ) - w przypadku braku wodomierzy - ppkt. d

 6. ( zł/ Kwh ) - ppkt. g .

 1. Za powierzchnię użytkową stanowiącą bazę do ustalania wymiaru opłat, stosuje całkowitą powierzchnie użytkową wyszczególnioną w przydziale lokalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  5. Za osoby zamieszkałe w lokalu uważa się osoby zameldowane w danym lokalu na pobyt stały, lub czasowy oraz osoby przebywające bez zameldowania w sposób stały, wynikający z oświadczenia osoby posiadającej prawa do lokalu;

 1. W przypadku braku dowodów zamieszkiwania w lokalu w rozliczeniach kosztów GZM traktuje się takie mieszkanie jak przebywałaby w nim jedna osoba.

 2. W przypadku udokumentowanego przebywania poza lokalem (miejscem zameldowania) przez okres dłuższy niż 3 miesiące w rozliczeniach opłat za mieszkanie uwzględnia się zmniejszoną liczbę osób w nim zamieszkałych
  z zastrzeżeniem pkt. II.6. W takim przypadku należy zgłosić zamiar zmiany miejsca pobytu, natomiast po powrocie przedstawić odpowiednie dokumenty uwiarygodniające pobyt w innym miejscu.

 3. Powierzchnią użytkową lokalu jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania,
  tj. przedpokoje, pokoje, łazienki, kuchnie, korytarze, spiżarnie itp., pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika. Do powierzchni użytkowej wlicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane.

 4. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej balkonów, loggii, antresol, pralni, suszarni, strychów, piwnic, pawlaczy.

 5. Do powierzchni użytkowej lokalu nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi ( np. w mansardach ), której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części mieści się w przedziale 140 - 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu wlicza się 50% powierzchni pomieszczenia lub jego części.

 6. Powierzchnie użytkową lokali do celów rozliczeń GZM oblicza się wg pomiar
  z natury. Pomiaru dokonuje się na wysokości 1 m z dokładnością do 0,1 m2.

 

 

III. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowymi

 1. Koszty eksploatacji nieruchomości obejmują wydatki spółdzielni na:

 1. utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz otoczeniu budynków;

 2. energię elektryczną używaną do oświetlenia nieruchomości oraz do napędu urządzeń technicznych;

 3. wodę zużywaną do podlewania terenów zielonych oraz inne cele gospodarcze ubezpieczenia majątkowe zasobów mieszkaniowych oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania nieruchomościami;

 4. wynagrodzenia pracowników oraz utrzymanie lokali związanych z obsługą eksploatacyjną nieruchomości;

 5. narzut kosztów ogólnych spółdzielni;

 6. inne wydatki, które nie mogą być zaliczane do pozycji I 1 b – h .

 1. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji w trakcie roku bilansowego są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości i rozliczane są jednolicie dla całości zasobów z wyłączeniem kosztów utrzymania czystości w budynkach.

 2. Lokale stanowiące wyodrębnioną własność są obciążane taką częścią kosztów eksploatacji danej nieruchomości, jaki jest ich udział w nieruchomości wspólnej. W stosunku do lokali użytkowych stanowiących wyodrębnioną własność, obciążenie kosztami eksploatacji danej nieruchomości może być wyższe niż wynikające z ich udziału w nieruchomości wspólnej, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększa koszty eksploatacji. Wielkość tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza Spółdzielni.

 3. Część kosztów eksploatacji nieruchomości przypadająca na lokale zajmowane na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu lub najmu jest rozliczana odrębnie dla każdej nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali. W stosunku do lokali użytkowych obciążenie kosztami eksploatacji może być wyższe niż wynikające z ich powierzchni użytkowej, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększa koszty eksploatacji. Wielkość tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza Spółdzielni.

 4. Rozliczenie kosztów eksploatacji przeprowadza się na koniec roku bilansowego (tj. na dzień 31grudnia) w obrębie Spółdzielni, a wynik finansowy stanowi odpowiednio różnicę między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wyodrębnionej nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

 

IV. Odpisy na fundusz remontowy

  1. W celu wykonania niezbędnych prac remontowych w budynkach mieszkaniowych utworzony zgodnie z zapisami Statutu odpis na Fundusz Remontowy, ewidencjonowany jest odrębnie dla każdej nieruchomości.

  2. Obciążenia poszczególnych lokali zajmowanych przez członków oraz najemców i właścicieli lokali wyodrębnionych, odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są ustalane według stawek w zł/m2 określanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Określone przez Radę Nadzorczą stawki odpisów mogą być różne dla poszczególnych nieruchomości lub zespołów nieruchomości (osiedli).

  3. W ramach ustalonych stawek odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych mogą być wyodrębnione środki na zadania specjalne (np. ocieplanie ścian, wymianę instalacji).

 

V. Rozliczanie kosztów wody zimnej ( ZW ) i odprowadzania ścieków

 1. Ilość zużycia wody określa się na podstawie zamontowanych w lokalach wodomierzy, natomiast opłatę abonamentową rozlicza się w oparciu o ilość lokali korzystających
  z danego przyłącza.

 2. Rozliczenie kosztów za wodę i kanalizację lokali wyposażonych w indywidualne urządzenia pomiarowe ( wodomierze ) odbywa się na podstawie odczytów wskazań tych urządzeń dokonywanych przez użytkowników tych lokali w okresach kwartalnych. Odczyty stanu winny być dostarczone na załączonych do książeczek opłat eksploatacyjnych specjalnych blankietach w terminie na nich zaznaczonych. Dostarczenie odczytów po wskazanym terminie lub nie dostarczenie odczytów spowoduje utrzymanie kwoty zaliczki z okresu poprzedniego. Odczyty wskazań urządzeń pomiarowych stanowią podstawę do dokonania rozliczeń za zużytą wodę
  w minionym okresie rozrachunkowym i służą ustaleniu zaliczek na okres następny.

 3. Cenę jednostki rozliczeniowej wody zimnej określa organ do tego uprawniony. Termin wprowadzenia nowych jednostkowych stawek cen wody i ścieków oraz rozliczenie ich zużycia następuje w okresach do dnia obowiązywania poprzednich stawek oraz po dniu wejścia życie obowiązujących nowych stawek.

 4. Spółdzielnia zobowiązana jest do rozliczenia faktycznego zużycia wody
  z uwzględnieniem nadpłat lub niedopłat wynikających z pobieranych zaliczek
  w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca, w którym dokonywane jest okresowe rozliczenie.

 5. Wodomierze indywidualne stanowią własność użytkownika lokalu.

 6. W przypadku braku indywidualnych urządzeń pomiarowych w mieszkaniu ( wodomierzy ), ilość zużycia określa się na podstawie zużycia wody (w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc od którego ma obowiązywać nowy ryczałt) na wodomierzu budynkowym zmniejszonym o sumę wskazań liczników indywidualnych ( stanowiących podliczniki- podzielniki) podzieloną przez liczbę osób uprawnionych do korzystania bezlicznikowego z wody ustaloną w sposób zgodny z Roz. II pkt. 5 i 6 niniejszego regulaminu. Ryczałt ten ustala się raz w roku chyba, że zmiana warunków zewnętrznych mogących mieć wpływ na wysokość tego ryczałtu nastąpi wcześniej. Ustalony w w/w sposób ryczałt dla ZW nie może być jednak wyższy niż 9m³/osobę/m-c z czego 4mto woda podgrzana i 5m3 zimna.

 7. Różnica kosztów zakupu wody na liczniku głównym a sumą opłat za wodę w obrębie budynku stanowi odpowiednio dodatkowe koszty lub przychody eksploatacji podstawowej.

 8. Spółdzielnia zobowiązana jest nie rzadziej niż raz na 18 miesięcy do dokonania kontrolnych odczytów wskazań urządzeń pomiarowych.

 9. Legalizacja urządzeń pomiarowych jest obowiązkiem ich właściciela - użytkownika lokalu.

 10. W przypadku montażu urządzeń pomiarowych w lokalu, rozliczanie wg wskazań tych urządzeń następuje po założeniu plomb SM i sporządzeniu protokołu podpisywanego przez strony - przechowywany w teczce mieszkania znajdującej się w Administracji Osiedli.

 11. Stwierdzenie zerwania lub uszkodzenia plomb znajdujących się na urządzeniach lub nie założonych zgodnie z pkt. V. 6 może spowodować nałożenie na użytkownika lokalu dodatkowej opłaty w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą za ponowne plombowanie. Ponadto użytkownik lokalu za okres od założenia urządzenia pomiarowego lub ostatniej kontroli przeprowadzonej zgodnie z pkt. V. 8 do czasu ponownego założenia plomb zgodnie z pkt. V. 10 zobowiązany jest do pokrycia kosztów korzystania z wody zgodnie z pkt. V. 6 jak za bez licznikowe z niej korzystanie.

 12. Wcześniejsze zgłoszenie awarii urządzeń pomiarowych, lub potrzeba chwilowego zdemontowania tych urządzeń powoduje odstąpienie od pobierania dodatkowych opłat wynikających z pkt. V. 11, za wyjątkiem kosztu plomby.

 

VI. Rozliczanie kosztów dostawy ciepła do budynków i zasady dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

 1. Koszty dostawy ciepła                                                                                                                                                                                                                                         1.1 Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię w związku z:
 • opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła;

 • eksploatacją własnych źródeł ciepła.

W przypadku zakupu ciepła z obcych źródeł, kosztem dostawy ciepła są koszty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawcy ciepła.

Koszty ciepła dostarczanego z kotłowni olejowych eksploatowanych przez Spółdzielnię określa się na podstawie poniesionych kosztów (paliwo + energia elektryczna + koszty eksploatacji).                 1. 2.Koszty dostawy ciepła powinny być ewidencjonowane i rozliczane łącznie (stałe i zmienne) dla zasobów nieopomiarowanych i z wyodrębnieniem podziału na koszty stałe i koszty zmienne w budynkach wyposażonych w indywidualne urządzenia pomiarowe lub podzielniki.

1.3. W budynkach, w których zainstalowane są urządzenia pomiarowe umożliwiające ustalenie ilości zużywanego ciepła, a w poszczególnych lokalach są zainstalowane urządzenia pomiarowe lub podzielnikowe umożliwiające określenie ilości ciepła przypadającego na dany lokal rozliczenie za ciepło z użytkownikami poszczególnych lokali ma charakter zindywidualizowany. W takim przypadku fizyczną jednostką rozliczania kosztów ciepła zużywanego na cele centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody jest:

 • kotłownie olejowe – m2;

 • w przypadku dostawców zewnętrznych:

  • m2 w odniesieniu do kosztów stałych i zmiennych w budynkach nieopomiarowanych;

  • GJ w odniesieniu do kosztów zmiennych w budynkach opomiarowanych;
   i m2 do kosztów stałych;

  • m3 (koszt podgrzania) w odniesieniu do kosztów CW.

Jeżeli użytkownik danego lokalu uniemożliwia zainstalowanie urządzeń pomiarowych lub podzielnikowych, bądź uniemożliwia odczyt wskazań tych urządzeń, ustalenia ilości ciepła przypadającego na dany lokal dokonuje się metodą szacunkową, przyjmując jako podstawę największe zużycie na 1 m( podzielniki) lub
GJ (ciepłomierze) w lokalu w tym samym budynku. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia pomiarowego, jeżeli okres niesprawności tego urządzenia wynosi: 2-miesiące przyjmuje się zużycie z ostatniego analogicznego okresu obejmującego porównywalne warunki zużycia lecz nie niższe od średniego zużycia w lokalach tegoż budynku w danym miesiącu rozliczeniowym, natomiast jeżeli okres ten jest dłuższy przyjmuje się najwyższy odczyt z danego miesiąca rozliczeniowego w danym budynku.

Urządzenia pomiarowe zamontowane w lokalu stanowią integralną część lokalu
a koszty ich konserwacji, naprawy czy wymiany obciążają bezpośrednio użytkowników i właścicieli poszczególnych lokali.

W budynkach w których zamontowane zostały podzielniki kosztów ciepła przy określaniu wielkości zużycia ciepła przypadających na centralne ogrzewanie poszczególnych lokali stosuje się współczynniki korekcyjne, uwzględniające różnice w odniesieniu do strat ciepła wynikających z odmiennego usytuowania lokali
w budynku i podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

1.4 W budynkach niespełniających warunków określonych w ust. 1.3. rozliczenie energii cieplnej z użytkownikami poszczególnych lokali ma charakter zryczałtowany i ustalane jest odrębnie:

 • dla zasobów w Kole Dąbiu i Przedczu – w obrębie źródła ciepła;

 • w zasobach w Kłodawie – w obrębie miejsca zakupu ciepła (budynek).

W takim przypadku fizyczną jednostką rozliczania kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania jest m2 powierzchni użytkowej lokalu - w odniesieniu do kosztów stałych energii cieplnej i zmiennych stanowiących różnicę pomiędzy kosztem zmiennym energii cieplnej dostarczanej do zasobów mieszkaniowych przez dostawcę a sumą należności z tytułu opłat za podgrzanie wody w danym budynku.

1.4.1 W przypadku zryczałtowanego systemu rozliczeń kosztów dostawy ciepła, jednostkowe koszty stałe i zmienne centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody mogą być dla lokali użytkowych wyższe niż dla lokali mieszkalnych, jeśli sposób korzystania z lokali użytkowych dodatkowo zwiększa zużycie ciepła. Wielkość tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza Spółdzielni.

1.4.2 W zasobach mieszkaniowych w Babiaku, z uwagi na zainstalowanie indywidualnych systemów grzewczych (instalacja gazowa wyposażona w kotły centralnego ogrzewania i ciepłej wody), użytkownicy lokali rozliczają się samodzielnie z dostawcą gazu zużytego na potrzeby CO i CW.

1.4.3 Do rozliczeń w lokalach budynków spółdzielczych w Dąbiu przy ulicy 3 Maja 3a,3b,3c stosuje się współczynniki korekcyjne obowiązujące w ISTA Polska Spółka
z o.o. i są one następujące:

 

 

Bud. 3A

Bud. 3 B

Bud. 3C

 

Bud. 3 A

Bud. 3 B

Bud. 3C

nr 1

0,6

0,6

0,7

nr 9

1,0

1,0

0,8

nr 2

0,9

0,9

0,7

nr 10

0,8

0,8

0,9

nr 3

0,7

0,7

0,9

nr 11

0,8

0,8

0,7

nr 4

1,0

1,0

0,8

nr 12

0,7

0,7

1,0

nr 5

0,6

0,6

0,8

nr 13

-

-

0,8

nr 6

0,8

0,8

1,0

nr 14

-

-

0,8

nr 7

0,9

0,9

0,7

nr 15

-

-

0,7

nr 8

0,7

0,7

0,7

-

-

-

-

 

W danym budynku może być zainstalowany tylko jeden rodzaj podzielników kosztów. Okresem rozliczeniowym kosztów centralnego ogrzewania jest w przypadku zamontowanych podzielników ciepła 12 m-cy.

1.4.3.1. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów ciepła dokonują specjalistyczne firmy rozliczeniowe zgodnie
z normą PN EN 835 oraz w oparciu o zasady uzgodnione ze Spółdzielnią zawarte
w stosownych umowach.

1.4.3.2 Dla lokali posiadających zainstalowane na grzejnikach podzielniki kosztów ciepła w budynkach ogrzewanych z własnych kotłowni olejowych koszty centralnego ogrzewania składają się z opłaty stałej i zmiennej, której ustala się następująco:

1) Koszty zmienne stanowią 50% całkowitych kosztów centralnego ogrzewania budynku i są bezpośrednio związane z ogrzewaniem poszczególnych lokali. Dzielone są one przez ilość jednostek obliczeniowych określanych na podstawie wskazań podzielników kosztów z uwzględnieniem współczynników korygujących LAF;

2) Koszty stałe stanowią 50% całkowitych kosztów centralnego ogrzewania budynku i obejmują: koszty strat ciepła na przesyłach w budynku, koszty ogrzewania łazienek w lokalach mieszkalnych i ogrzewania pomieszczeń ogólnodostępnych budynku (klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie, wózkownie, pomieszczenia techniczne). Koszty te rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali w budynku.

1.4.3.3 Lokal, w którym użytkownik uszkodził plombę na podzielniku lub podzielnik
i nie powiadomił o tym fakcie Administracji Spółdzielni lub samowolnie bez zgody Spółdzielni dokonał przeróbki instalacji centralnego ogrzewania zmieniając wielkość grzejnika traktowany będzie jak lokal nie opomiarowany za cały okres rozliczeniowy w okresie w którym powyższy fakt stwierdzono.

1.5 Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów dostawy ciepła jednostką fizyczną jest m² powierzchni użytkowej lokali, to powierzchnię tę ustala się na podstawie pierwszego, znajdującego się w archiwum Spółdzielni, dokumentu stanowiącego podstawę przydziału lokalu, ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w czasie jego wydania.

 

2.Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła

 1. Koszty zakupu energii cieplnej od dostawców zewnętrznych ustala się odrębnie dla każdego budynku w miejscu zakupu ( węzeł cieplny lub rozdzielacz budynkowy ).                                     
 2. W przypadku dostawy energii cieplnej do wielu budynków z jednego węzła cieplnego niewyposażonych w liczniki lub podzielniki kosztów, koszt zakupu tej energii dla każdego z tych budynków ustala się w oparciu o udział powierzchni grzewczej budynku do sumy powierzchni grzewczej budynków zasilanych z danego węzła cieplnego.
 3. Na koszt zakupu energii wchodzą:
 • opłata stała, tj opłata przesyłowa + moc zamówiona

 • koszty zmienne energii cieplnej

 • koszty nośnika energii cieplnej

 • koszty energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego.                                                                                                                                                                                                  4. Rozliczenie centralnego ogrzewania następuje w okresach rocznych liczonych od 1 stycznia do 31 grudnia.                                                                                                                        5. Jeżeli z rozliczenia rocznego centralnego ogrzewania wynika nadpłata/niedopłata tj. różnica między kosztami a przychodami (zaliczkami wpłacanymi przez użytkownika), to podlega ona odpowiedniemu rozliczeniu przez Spółdzielnię:
 • nadpłata - w przypadku wystąpienia nadwyżki naliczeń zaliczkowych nad kosztami, należy zmniejszyć naliczenie zaliczek a nadpłatę zaliczyć na poczet należności za bieżący i kolejne miesiące,

 • niedopłata – w przypadku wystąpienia nadwyżki kosztów nad naliczeniami zaliczkowymi należy zwiększyć naliczenie zaliczek, które użytkownik wnosi przy następnej płatności czynszu.

 

 

3.Opłaty

3.1 Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła, powodujące istotne zmiany w wysokości kosztów (np. podwyżka cen ciepła), to dopuszczalna jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za dostawę ciepła do lokali. Decyzję o tej korekcie podejmuje Rada Nadzorcza spółdzielni.

3.Wymiar opłat za dostawę ciepła do lokali jest dokonywany w rozbiciu na:

 • centralne ogrzewanie jako opłatę zmienną i opłatę stałą - wspólną dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

 • podgrzewanie wody jako opłatę zmienną.

3.3 W zasobach mieszkaniowych w Kole wysokość opłaty za podgrzanie 1m³ ciepłej wody użytkowej ustala się w oparciu o średni rzeczywisty koszt podgrzania 1m³ wody o 55°C wg następującego wzoru:

Qcwu= c * p * V(tc – tz )/10^6[GJ]

 

Qcwu – energia potrzebna do przygotowania cwu

c – ciepło właściwe 4,19 kJ/kg * K

p - gęstość wody 1000kg/m ³- (999 -970 w zależności od temperatury)

V- ilość wody do podgrzania w m ³

tc – temp. ciepłej wody

tz - temp. zimnej wody

powiększony o 50% kosztów przesyłu i dystrybucji energii cieplnej okresie niegrzewczym, obliczony na podstawie 2-óch lat poprzedzających obowiązywanie tej opłaty. Pozostałe koszty obliczane są w ramach opłaty za centralne ogrzewanie.

Cenę podgrzania m3 wody ustala Rada Nadzorcza.

3.4. Lokale wyposażone w indywidualne liczniki ciepła rozliczane są na podstawie obowiązującej w danym okresie taryfy dla ciepła w następujący sposób:

 • Opłaty miesięczne za zużycie ilości energii cieplnej wnoszone są w formie zaliczek wyliczonych na podstawie zużycia w poprzednim okresie grzewczym w odniesieniu do poszczególnych m-cy.

 • Rozliczenie zaliczek następuje na koniec m-ca na podstawie odczytu indywidualnego licznika ciepła.

 • Po dokonaniu rozliczenia zużytego ciepła wyliczoną różnicę uwzględnia się przy najbliższej opłacie za lokal mieszkalny.

 • Pozostałe koszty ciepła wynikające z taryfy oraz różnica pomiędzy wskazaniami licznika budynkowego a sumą wskazań liczników (ciepłomierzy) indywidualnych stanowią opłatę stałą wnoszoną miesięcznie, rozliczaną w okresie rocznym a różnica między kosztami a przychodami ( zaliczkami wpłacanymi przez użytkownika ), podlega ona odpowiedniemu rozliczeniu przez Spółdzielnię:

 • nadpłata - w przypadku wystąpienia nadwyżki naliczeń zaliczkowych nad kosztami, należy zmniejszyć naliczenie zaliczek a nadpłatę zaliczyć na poczet należności za bieżący i kolejne miesiące,

 • niedopłata – w przypadku wystąpienia nadwyżki kosztów nad naliczeniami zaliczkowymi należy zwiększyć naliczenie zaliczek, które użytkownik wnosi przy następnej płatności czynszu.( tej opłaty zwiększą odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w następnym roku.

3.5 Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktycznie objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika Spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą.

Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia i przekazania Administracji Spółdzielni lokalu.

3.6 O zmianie wysokości opłat, za dostawę ciepła do lokalu Spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali pisemne przed datą podwyżki opłat, chyba że podwyżka jest spowodowana decyzjami urzędowymi podjętymi w terminie uniemożliwiającym Spółdzielni wyprzedzające zawiadomienie użytkowników lokali.

 

4. Upusty w opłatach za ciepło

4.1 Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania lokalu i podgrzewania wody (gdy taka usługa występuje) na warunkach określonych odrębnymi przepisami i umowami zewnętrznymi, gdy:

 • temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej, określonej w odrębnych przepisach i obowiązujących Polskich Normach;

 • temperatura podgrzanej wody wodociągowej jest w punkcie czerpalnym niższa od 45°C.

  1. Prawo do uzyskania upustu użytkownik lokalu uzyskuje po komisyjnym stwierdzeniu zasadności roszczeń. W skład komisji wchodzą dwaj przedstawiciele Spółdzielni
   i dostawcy ciepła oraz zainteresowany.

 

VII. Wywóz nieczystości

 1. Wywóz nieczystości odbywa się zgodnie z zasadami prawa miejscowego określonymi odpowiednimi uchwałami gmin na których usytuowane są poszczególne zasoby mieszkaniowe.

 2. Użytkownik mieszkania ma obowiązek poinformować w formie pisemnej Administrację Spółdzielni o ilości osób zamieszkałych w jego lokalu oraz zmianach w ilości osób zamieszkałych.

 3. Jeżeli uchwały gmin nie stanowią inaczej, to użytkownicy mieszkań wnoszą opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, należnych gminie, poprzez Spółdzielnię.

 4. Naliczenie opłat następuje w oparciu o złożone deklaracje – oświadczenia a w przypadku jej braku o informację uzyskana od gminy o ilości osób zameldowanych.

 5. W każdym czasie Użytkownik mieszkania ma prawo do złożenia deklaracji korygującej, jednakże dla jej skuteczności w miesiącu następnym winna być ona złożona do 20 dnia poprzedzający kolejny miesiąc rozliczeniowy.

 

VIII. Koszty utrzymania zbiorczego systemu RTV (TVK)

Koszty utrzymania i eksploatacji instalacji budynkowej RTV są rozliczane na poszczególne miejscowości.

Wysokość opłat oraz strukturę podziału opłat oraz sposób rozliczania Telewizji Kablowej ustala Rada Nadzorcza.

 

 

IX. Koszty utrzymania domofonów

 1. Koszty utrzymania domofonów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.

 2. Rozliczenia kosztów utrzymania domofonów na poszczególne lokale podłączone do tej instalacji dokonuje się jednolicie, niezależnie od charakteru lokalu, jego powierzchni czy liczby zameldowanych osób.

 3. Opłaty miesięczne z tytułu eksploatacji domofonów ustala się zgodnie z planem finansowym, w oparciu o poniesione koszty w roku poprzednim. Stawkę opłat ustala Rada Nadzorcza.

   

X.Ustalanie opłat za używanie lokali

 1. Ustalone w wyniku rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obciążenie poszczególnych lokali stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłat za używanie zajmowanych lokali:

 • na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu;

 • na warunkach odrębnej własności lokalu

 • jako mieszkania funkcyjne;

 • na potrzeby własne spółdzielni.

 1. Obciążenie lokali w ust. 1 spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez spółdzielnię na pokrycie kosztów budowy takich lokali regulują odrębne przepisy.

 2. Najemcy lokali użytkowych wnoszą opłaty w wysokości określonej w umowie najmu. Zasady i tryb wynajmowania lokali użytkowych przez Spółdzielnię określa odrębny regulamin.

 3. Osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego uiszczają na rzecz Spółdzielni:

  1. Opłaty pokrywające koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi i spłatę kredytu inwestycyjnego wraz z należnymi odsetkami zaciągniętego przez spółdzielnie na pokrycie kosztów budowy tych lokali;

  2. Spółdzielnia może naliczać odszkodowanie za bezumowne korzystanie
   z lokalu w wysokości 2 krotności opłat wymienionej w ppkt. a.

 1. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez spółdzielnię do dyspozycji użytkownika choćby faktyczne objęcie lokalu nastąpiło w innym terminie.

 2. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika Spółdzielnia zawiadamia go na piśmie przed tą datą.

 3. Opłaty za używanie lokalu są płatne z góry do 15-go dnia każdego miesiąca. Od opłat wnoszonych z opóźnieniem spółdzielni przysługują odsetki w wysokości określonej w Statucie.

 4. Opłaty przypadające od lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni są pokrywane ze środków przewidzianych na finansowanie działalności, na potrzeby której lokale te są zajmowane.

 5. Obowiązek wnoszenia opłat za używane lokale ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i przekazania lokalu Administracji Spółdzielni. W przypadku lokali użytkowych nie prędzej jednak niż z dniem rozwiązania umowy lub w czasie jej trwania z dniem przekazania lokalu następnemu użytkownikowi za wiedzą i zgodą Zarządu Spółdzielni.

 6. O zmianie wysokości opłat za mieszkanie Spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali pisemnie przed datą wprowadzenia podwyżki opłat, chyba że podwyżka spowodowana jest decyzjami urzędowymi pojętymi w terminie uniemożliwiającymi Spółdzielni wyprzedzające zawiadomienie użytkownika lokalu. W takich sytuacjach dopuszcza się poinformowanie użytkownika o podwyżce opłat w Telewizji Kablowej.

 7. Osoby korzystające z pralni uiszczają opłaty w wysokości odpowiadającej zużyciu wody ciepłej i zimnej oraz, energii elektrycznej według zasad ustalonych w regulaminie korzystania z pralni (pkt. XI).

 

XI. Zasady korzystania z pralni i rozliczenia z tym związane

Lokator korzystający z pralni pobierający klucze od dysponenta lub Administratora zobowiązany jest do wspólnego odczytu i dokonania wpisu do rejestru korzystania z pralni stanów liczników wody ciepłej i zimnej oraz energii elektrycznej.

Zdając klucz od pralni ponownie dokonuje się odczytu liczników i wpisu do rejestru, potwierdzając zużycie własnoręcznym podpisem.

Dysponent pralni raz na kwartał udostępnia rejestr Administratorowi osiedla w celu dokonania rozliczenia.

Administrator osiedla dokonuje rozliczeń na specjalnych drukach, które dostarczone są do dnia 10-ego następnego miesiąca do lokatorów korzystających z pralni.

Opłata za korzystanie z pralni jest należnością z tytułu opłat za mieszkanie, w związku z tym przy dokonywaniu opłat za mieszkanie należy zwiększyć te opłaty o koszt zużycia wody i energii w pralni.

Obciążenie konta czynszowego lokatorów korzystających z pralni następuje za ten sam miesiąc co dokonane rozliczenie.

 

XII. Rozliczanie kosztów eksploatacji garaży

 1. Właściciele garaży ponoszą następujące, comiesięczne koszty związane z ich

użytkowaniem:

 • podatki i opłaty lokalne wynikające z odrębnych przepisów;

 • koszty zarządu nieruchomością;

 • koszty energii elektrycznej;

 1. Koszty zarządu nieruchomością obejmują;

 • koszty administracji nieruchomością;

 • koszty rozliczeń i korespondencji;

 • koszty utrzymania linii energetycznej.

 1. Użytkownik ma prawo do wykonania indywidualnej instalacji elektrycznej zasilającej garaż i rozliczania jej przy użyciu podzielnika kosztów zakupu energii elektrycznej (podlicznika).

3.1. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej następuje 3 razy w roku co 4 miesiące.

3.2. W celu zapewnienia sprawności działania instalacji elektrycznej i jej elementów niezbędnych do prawidłowego rozliczania zużytej energii elektrycznej wprowadza się opłatę na konserwację instalacji elektrycznej.

3.3. Wysokość opłaty konserwacyjnej ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni.

3.4. Użytkownik garażu może zrezygnować z dostawy energii elektrycznej do jego garażu
i ponoszenia kosztów z tym związanych.

 1. Użytkownik ma prawo do wykonania indywidualnej instalacji elektrycznej zasilającej garaż i rozliczania jej bezpośrednio z dostawcą (Zakładem Energetycznym).

 2. Użytkownik korzystający w sposób zbiorczy z dostawy energii elektrycznej do garażu ponosi koszty z tym związane w sposób solidarny w odniesieniu do każdego garażu

 3. Energia elektryczna w garażu służy wyłącznie do celów oświetleniowych i stosowanie innych urządzeń elektrycznych (w tym grzejników, lodówek, zamrażarek itp.) jest zabronione.

7. Utrzymanie właściwego stanu technicznego garaży oraz terenów przyległych a w szczególności wykonywanie remontów oraz bieżących konserwacji i napraw, leży w gestii ich użytkowników.

 

Traci moc "Regulanim rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali” wprowadzony uchwałą nr 6/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole, dnia 25.05.2023 r.

 

Niniejszy " Regulanim rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali” zatwierdzony został uchwałą nr 11/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole dnia 21.09.2023 r.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to.  Czytaj więcej         Zrozumiałem  

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa tv.kolo.pl korzysta z plików cookie?

Pliki “cookie” używane na stronie internetowej tv.kolo.pl umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, emaila czy telefonu.
Przykładem wykorzystania plików cookies na stronach internetowych TVK SM jest mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach Biura Korekty mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”:
sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox: czytaj
Dla przeglądarki Google Chrome: czytaj
Dla przeglądarki Internet Explorer 9: czytaj