Zapraszamy do odwiedzin serwisu internetowego Telewizji Kablowej SM w Kole.

Element 3
Element 2
Element 1

Regulamin sprzedaży lokali

REGULAMIN SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
ODZYSKANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ LOKALI


Postanowienia ogólne

§ 1


1. Przetarg ma na celu wyłonienie osoby, która zaoferuje najwyższą kwotę w odniesieniu do ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego z którą Zarząd Spółdzielni po wpłaceniu ustalonej w drodze przetargu kwoty zawrze umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
2. Postanowienia ust.1 w zakresie ustanowienia odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych, garażowych będących w dyspozycji Spółdzielni.


§ 2


1. Prawo do uczestniczenia w przetargu mają osoby fizyczne i prawne.
2. Do przeprowadzenia przetargu wymagane jest zgłoszenie i przystąpienie co najmniej jednego przystępującego, który spełnia warunki określone postanowieniami Statutu i Regulaminu Przetargu, oraz zaproponuje minimum jedno postąpienie.


Obwieszczenie o przetargu
§ 3


1. Przetarg ogłasza Zarząd Spółdzielni zamieszczając informację o jego terminie i miejscu przeprowadzenia na stronie internetowej Spółdzielni, kanale ogłoszeniowym TVK w Kole i Kłodawie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
2. Zarząd Spółdzielni zachowuje uprawnienia odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.


§ 4


1. Ogłoszenie o przetargu winno zawierać:
a/ nazwę i siedzibę Spółdzielni,
b/ informację o lokalu będącym przedmiotem przetargu,
c/ cenę wywoławczą,
d/ datę i miejsce odbycia przetargu
e/ wysokość wadium, datę i miejsce wpłaty,
f/ informację o czasie i miejscu uzyskania dodatkowych informacji o przetargu,
g/ informację o terminie zapoznania się ze stanem technicznym lokalu,
h/ określenie obowiązków spoczywających na osobie wygrywającej przetarg.
2. Cena wywoławcza ustalona jest w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.


Przeprowadzenie przetargu
§ 5


1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Spółdzielni.
2. W skład Komisji wchodzą:
a/ Przewodniczący Komisji Przetargowej
b/ dwóch Członków Komisji.
3. Przetarg odbywa się ustnie i jest protokołowany przez Członka Komisji Przetargowej wskazanego przez Przewodniczącego Komisji.
4. Rozpoczynając przetarg Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje o warunkach jego przeprowadzenia, oraz skutkach nie wniesienia zadeklarowanej w przetargu kwoty lub odstąpienia od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności prawa do lokalu.
5. Postąpienie nie może być niższe jak 1.000 zł / jeden tysiąc złotych / na lokal mieszkalny, lub 500 zł / pięćset złotych / na lokal użytkowy i garażowy.
6. W przypadku dwukrotnego braku zainteresowania osób chętnych do nabycia lokali ogłasza się przetarg trzeci z ceną wywoławczą obniżoną o 10%. Przetarg czwarty i kolejne przetargi ogłasza się z ceną wywoławczą obniżoną o 20 %.
7. Okres czasu pomiędzy przetargami nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 21 dni.


§ 6


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000 zł:
a/ osoba fizyczna - w dniu przetargu w Kasie Spółdzielni.
b/ osoba prawna - najpóźniej 1 dzień przed przetargiem na rachunek bankowy Spółdzielni:
PKO o/Koło 82 1020 2762 0000 1002 0002 3937. Kwota ta jest wliczona na poczet ceny zakupu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego.
c/ złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu i stanem technicznym lokalu przed przetargiem i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń z tego tytułu.


Wynik przetargu
§ 7


1. Po ustaniu postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej prowadzący przetarg uprzedza biorących udział w przetargu, że po trzecim wywołaniu kwota dalszego postąpienia nie będzie
przyjęta, trzeci raz obwieszcza ostatnio zaoferowaną w postąpieniu kwotę, wymienia osobę, która ją zaoferowała i zamyka przetarg.
2. Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zaliczane jest na poczet zaoferowanej kwoty.
3. Pozostałym osobom biorącym udział w przetargu kwota wymaganego wadium wypłacona jest z Kasy Spółdzielni po zamknięciu przetargu.
4. Wygrywający przetarg podpisuje wraz z Członkami Komisji Przetargowej Protokół z przeprowadzonego przetargu.
5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty przeprowadzonego przetargu wpłacić na konto bankowe Spółdzielni zaoferowaną kwotę. W uzasadnionych przypadkach termin na wpłatę wylicytowanej kwoty może być przedłużony lecz nie dłuższy niż do 30 dni od daty wygrania przetargu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole.
6. Ewentualnego remontu mieszkania wygrywający przetarg dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.


Postanowienie końcowe
§ 8


1. Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, gdy osoba wygrywająca przetarg:
a/ uchyliła się od podpisania Protokołu z przeprowadzonego protokołu,
b/ nie wpłaciła w wyznaczonym terminie w § 7 pkt 5 terminie wylicytowanej w przetargu kwoty,
c/ nie stawiła się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy o ustanowienie prawa do lokalu.
2. Kwota wpłaconego wadium przechodzi na rzecz Spółdzielni gdy wygrywający przetarg nie spełni warunków określonych w § 8 pkt 1 niniejszego regulaminu.


§ 9


W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowania postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawa spółdzielczego oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole z siedzibą przy ul. Wojciechowskiego nr 30 A.


§ 10


Regulamin niniejszy obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to.  Czytaj więcej         Zrozumiałem  

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa tv.kolo.pl korzysta z plików cookie?

Pliki “cookie” używane na stronie internetowej tv.kolo.pl umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, emaila czy telefonu.
Przykładem wykorzystania plików cookies na stronach internetowych TVK SM jest mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach Biura Korekty mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”:
sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox: czytaj
Dla przeglądarki Google Chrome: czytaj
Dla przeglądarki Internet Explorer 9: czytaj