Zapraszamy do odwiedzin serwisu internetowego Telewizji Kablowej SM w Kole.

Element 3
Element 1
Element 2

Regulamin napraw

REGULAMIN

określający obowiązki Spółdzielni i Członka (użytkownika)

w zakresie napraw wewnątrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole

§ 1

 1. Regulamin określa zakres robót remontowych ( naprawy, wymiany ), do których zobowiązana jest Spółdzielnia oraz obowiązki Użytkującego lokal w zakresie remontów wewnątrz lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych i gospodarczych.

 2. Ilekroć jest mowa o „Użytkującym lokal” rozumie się przez to członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby będące najemcami spółdzielczych lokali mieszkalnych.

§ 2

1. Do obowiązków Spółdzielni należy:

 1. prowadzenie prawidłowej eksploatacji budynku, tj. między innymi dokonywanie wszelkich napraw poszczególnych elementów budowlanych, urządzeń, instalacji oraz przeprowadzanie ich modernizacji /ulepszeń/ z zastrzeżeniem § 3 i 4, które ujmują obowiązki bezpośrednio ciążące na Użytkujących lokale;

 2. utrzymanie w należytym stanie urządzeń technicznych i elementów zagospodarowania terenu /m.in. mała architektura;

 3. zapewnienie porządku i czystości otoczenia i pomieszczeń budynku, służących do wspólnego użytkowania mieszkańców.

2. Do zadań Spółdzielni w szczególności należy dokonywanie konserwacji, w tym udrażnianie instalacji, remontów oraz ewentualnej wymiany:

 1. wewnętrznej wspólnej instalacji wodociągowej od zaworów głównych zimnej
  i ciepłej wody w budynku do zaw
  orów przypionowych włącznie z tymi zaworami, bez wodomierzy i odcinka instalacji wewnętrznej rozprowadzającej wodę w mieszkaniu oraz bez urządzeń odbiorczych (umywalki miski klozetowe, zlewozmywaki, wanny, baterie, krany, urządzenia podgrzewające wodę, itp.);

 2. w budynkach wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła i niezależne instalacje cieplne w mieszkaniach - wewnętrznej instalacji cieplnej do zaworów przy pionowych (łącznie z tymi zaworami), bez odcinka instalacji wewnętrznej rozprowadzającej ciepło w mieszkaniu. Licznik ciepła stanowi własność Użytkującego lokal, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie, legalizacje, naprawy i w razie awarii – wymianę;
  W budynkach w których mieszkania nie wyposażone są w indywidualne liczniki ciepła, posiadających wspólną instalację cieplną - naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz
  z zaworami i grzejnikami z wyjątkiem głowic przy zaworach termostatycznych;

 3. Spółdzielnia, na wniosek użytkownika, po zakończeniu sezonu grzewczego, po wpłacie na konto Spółdzielni opłaty zryczałtowanej w wysokości 85,01 PLN (osiemdziesiąt pięć złotych 01/100 z tytułu spuszczenia czynnika grzewczego uzdatnionej wody) w ilości niezbędnej do wykonania usługi, dokonuje nieodpłatnie wymiany grzejników zakupionych przez Użytkującego lokal wraz z konieczną armaturą ( zawory, złączki itp. ). Grzejniki winny spełniać warunki techniczne wydane przez Spółdzielnię, posiadać nie zmienioną
  w odniesieniu do wymienianego grzejnika moc grzewczą oraz stosowny atest.
  Przed przystąpieniem do wymiany Użytkownik przekazuje kopię dowodu zakupu
  grzejnika wraz z jego atestem do Administracji Spółdzielni.
  Realizacja zlecenia nastąpi w okresie poza sezonem grzewczym
  wg. zarejestrowanych zgłoszeń i wydanych warunków technicznych.
  W/w opłata obowiązuje także przy wykonywaniu innych prac na instalacji CO.
  Ingerencja we wspólną instalację cieplną oraz samowolna, bez zgody i zachowania wymaganych warunków technicznych wymiana grzejników przez Użytkownika jest niedozwolona a wszelkie konsekwencje spowodowane skutkami tej czynność obciążają użytkującego lokal;

 4. instalacji kanalizacyjnej wspólnej bez urządzeń sanitarnych w mieszkaniu tj: wanien, brodzików, umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych wraz ze spłuczką i sedesem, syfonów, itp. oraz bez instalacji wewnętrznej mieszkania;

 5. WLZ na odcinku zewnętrzne złącze kablowe – licznik prądu bez licznika instalacji elektrycznej. Instalacja wewnątrz lokali do licznika stanowi własność Użytkownika lokalu;

 6. sieci TV kablowej do pierwszego od wejścia instalacji do lokalu elementu czynnego lub biernego znajdującego się w lokalu (gniazdo antenowe, rozgałęźnik, odgałęźnik, wzmacniacz itp.) oraz przewód przyłączeniowy pomiędzy gniazdem
  a odbiornikiem i instalacji, które nie są własnością Spółdzielni;

 7. instalacji domofonowej bez aparatów domofonowych w mieszkaniu;

 8. w przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię konieczności wymiany stolarki okiennej
  w lokalach mieszkalnych, Spółdzielnia, udziela pomocy poprzez wykonanie robót związanych z demontażem uszkodzonej stolarki i założeniem nowej, bądź zwraca osobie zainteresowanej zryczałtowany koszt wykonania tych robót
  w wysokości 80 zł za okno poprzez zmniejszenie wnoszonych opłat za mieszkanie. Powyższa rekompensata jest przynależna wyłącznie członkowi Spółdzielni posiadającemu lokal mieszkalny w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię i jest finansowana
  z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni. Rekompensata ta jest związana
  z lokalem mieszkalnym i można z niej skorzystać tylko jeden raz;

 9. elementów, o których mowa w § 3 ust.3 regulaminu, jeśli ich uszkodzenie wynikło wyłącznie z winy Spółdzielni;

 10. pokrywanie z polisy Spółdzielni kosztów usuwania zniszczeń w lokalu powstałych na skutek nieszczelności dachu wg wyceny rzeczoznawcy firmy ubezpieczającej Spółdzielnię;

 11. na wniosek użytkownika lokalu po uiszczeniu zryczałtowanej opłaty podłączeniowej
  w wysokości 30 PLN ( trzydzieści złotych brutto ) Spółdzielnia dokonuje podłączenia energii elektrycznej służącej do okresowej pracy urządzeń wymagających instalacji trójfazowej ( np. Cykliniarki ) wykorzystywanych przy pracach remontowo- modernizacyjnych w lokalu;

 12. ponadto Spółdzielnia naliczy 5,01 PLN ( pięć złotych 01/100 ) za zużycie energii elektrycznej za każdy dzień trwającego podłączenia;

 13. w przypadku konieczności wymiany zamka skrzynki listowej należącej do lokalu na wniosek użytkownika po uiszczeniu zryczałtowanej opłaty za wymianę
  w wysokości 44 PLN ( czterdzieścicztery złotych brutto) Spółdzielnia dokonuje wymiany zamka;

 14. remont płyty balkonowej jako elementu konstrukcyjnego budynku z niezbędnymi obróbkami blacharskimi z wyłączeniem wierzchniej warstwy posadzki balkonu
  i balustrady, co stanowi obowiązek właściciela (użytkownika) lokalu.

§ 3

 1. Użytkujący lokal jest obowiązany utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, oraz dokonywać na swój koszt naprawy, konserwacji i wymiany poszczególnych elementów w zakresie, który określa niniejszy regulamin.

 2. Użytkujący lokal obowiązany jest także dbać i chronić przed uszkodzeniami lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, jak klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

 3. Do Użytkującego lokal w szczególności należy dokonywanie konserwacji /w tym udrażnianie instalacji/, remontów oraz ewentualnej wymiany :

 1. wewnętrznej instalacji wodociągowej od zaworów głównych zimnej i ciepłej wody w mieszkaniu wraz z urządzeniami odbiorczymi (umywalki, miski ustępowe, zlewozmywaki, wanny, baterie, krany, urządzenia podgrzewające wodę);

 2. urządzeń odbiorczych gazu (m.in. kuchni gazowej, kotła CO i podgrzewacza wody użytkowej) - Użytkujący lokal dokonuje naprawy lub wymiany tych urządzeń przez zlecenie wykonania osobie posiadającej stosowne uprawnienia;

 3. głowic przy zaworach termostatycznych oraz grzejników zakupionych
  i zamontowanych przez Użytkującego lokal;

 4. osprzętu instalacji kanalizacyjnej (muszli, wanny, zlewozmywaka, umywalki, syfonów itp.) oraz przewodów odpływowych od tych urządzeń do styku z elementem przyłączeniowym pionu kanalizacyjnego (trójnikiem);

 5. osprzętu instalacji elektrycznej w mieszkaniu (gniazdka, włączniki, przełączniki, lampy, itp.);

 6. osprzętu instalacji telewizyjno-radiowej (przewód przyłączeniowy gniazdo
  z odbiornikiem),

 7. stolarki okiennej w zewnętrznych ścianach mieszkania, z wyłączeniem remontu
  i wymiany - tylko konserwacja (malowanie strony wewnętrznej i zewnętrznej, szklenie, uzupełnienie kitu, uszczelnianie dodatkowymi uszczelkami, itp.), przy czym ustala się obowiązek malowania strony zewnętrznej okien (w kolorze zgodnym
  z obowiązującą kolorystyką budynku) raz na cztery lata;

 8. drzwi wewnętrznych w mieszkaniu, wewnętrznej strony drzwi wyjściowych, konserwację zamontowanych przez Użytkującego lokal nowych drzwi wejściowych oraz wbudowanych mebli;

 9. warstw posadzki tj. wykładzin podłogowych, płytek PCV, terakoty, parkietu, podłóg, itp., zarówno w pomieszczeniach lokalu jak i pomieszczeń do niego przynależnych, w tym balkonu (loggii);

 10. punktowych uszkodzeń tynku oraz wszelkich uszkodzeń tynków wynikających
  z winy Użytkującego lokal;

 11. powłok malarskich ścian i sufitów, zarówno w pomieszczeniach lokalu jak
  i pomieszczeń do niego przynależnych, w tym wewnętrznych powierzchni balkonów (loggii) włącznie z powierzchnią wewnętrzną płyty betonowej przy balustradzie;

 12. powłok malarskich na instalacji CO, gazowej, oraz balustradzie stalowej na balkonie (loggii),

 13. ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

 14. innych elementów lokalu i jego wyposażenia oraz pomieszczeń przynależnych, które nie są w zakresie obowiązków Spółdzielni.

 15. remont i konserwacja balkonu razem z otaczającą go balustradą oprócz konstrukcji płyty balkonowej i niezbędnej obróbki blacharskiej tej płyty.

§ 4

Poza naprawami, o których mowa w § 3 Użytkujący lokal jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy. Użytkujący lokal odpowiada również za wszystkie szkody wyrządzone przez osoby wspólnie z nim zamieszkujące.

§ 5

Zmiany i przeróbki poszczególnych elementów budowlanych (np. wykonanie otworu w ścianie, rozbiórka ściany lub jej dostawienie, zabudowa lub zmiana kolorystyki loggii, itp.) oraz wszelkich instalacji (np. przestawienie, demontaż lub wymiana grzejnika CO, kuchni, itp.) w lokalu, w tym na balkonach i loggiach oraz w przynależnych pomieszczeniach mogą być dokonane przez Użytkującego lokal tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni.

Zgody nie wymaga wymiana lub wykonanie ściennych okładzin, podłóg oraz posadzek,
z wyjątkiem posadzek na balkonie lub loggii.

§6

Z uwagi na okresową konieczność konserwacji sieci wod- kan. oraz dostęp do niej
w celu wykonywania właściwej jej eksploatacji ( przeglądy, usuwanie awarii, itp. ), Użytkujący lokal obowiązany jest nie dokonywać zabudowy pionowych wnęk instalacyjnych (szachty)
w sposób trwały (np. zamurowanie), lecz przyjmując rozwiązania umożliwiające łatwy demontaż zabudowy nie powodujący żadnych uszkodzeń.

§ 7

Użytkujący lokal obowiązany jest na żądanie Spółdzielni udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu technicznego wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania, udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub lokalu w dodatkowe urządzenia i instalacje .

§ 8

 1. W razie awarii wywołującej szkodę, czy też grożącej bezpośrednio powstaniem szkody, Użytkujący lokal obowiązany jest do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu jej usunięcia. Jeżeli jest on nieobecny albo odmawia udostępnienia lokalu, upoważnione przez Zarząd Spółdzielni osoby stanowiące komisję mają prawo wejść do lokalu w ww. celu
  w obecności funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale.

 2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność Użytkującego lokal oraz innej pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, komisja, o której mowa w § 8 ust.1 regulaminu, obowiązana jest w imieniu Spółdzielni zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia jednej z wyżej wymienionych osób. Z czynności tych sporządza się protokół.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni.§ 10

 

Traci moc "Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i Członka (użytkownika) w zakresie napraw wewnątrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole" wprowadzony Uchwałą Nr 1/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniwej w Kole dnia 17.02.2022 r.

 

§11

 

Niniejszy "Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i Członka (użytkownika) w zakresie napraw wewnątrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole" zatwierdzony został uchwałą nr 13/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole dnia 21.09.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to.  Czytaj więcej         Zrozumiałem  

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa tv.kolo.pl korzysta z plików cookie?

Pliki “cookie” używane na stronie internetowej tv.kolo.pl umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, emaila czy telefonu.
Przykładem wykorzystania plików cookies na stronach internetowych TVK SM jest mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach Biura Korekty mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”:
sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox: czytaj
Dla przeglądarki Google Chrome: czytaj
Dla przeglądarki Internet Explorer 9: czytaj