Zapraszamy do odwiedzin serwisu internetowego Telewizji Kablowej SM w Kole.

Element 1
Element 2
Element 3

Regulamin używania lokali

REGULAMIN

używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami.
 2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.
 3. 3.Statut Spółdzielni.

 

 

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców zasobów administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole.
 2. Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia na Osiedlu powinny być otoczone troskliwą opieką i utrzymane w należytym stanie technicznym i użytkowym.
 3. Pomieszczenia oraz urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania mieszkańców powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym, higieniczno- sanitarnym i estetycznym zapewniającym właściwe spełnianie założonych funkcji przez cały okres użytkowania budynku.
 4. Naprawa uszkodzeń w budynku powstałych z winy osób korzystających z lokalu znajdującego się w tym budynku obciąża użytkownika tego lokalu.

§2

 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia społecznego, utrzymania bezpieczeństwa i estetyki budynków, ich otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców.
 2. Przepisy regulaminu określają obowiązki służb administracyjnych i technicznych Spółdzielni, członków Spółdzielni i pozostałych osób mieszkających w zasobach spółdzielczych.
 3. Członek Spółdzielni, najemca lokalu, właściciel lokalu nie będący członkiem jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby, których prawa reprezentuje - członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp. Obowiązki w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków, urządzeń technicznych i instalacji oraz mieszkań.

 

Rozdział II

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

§3

Do podstawowego zakresu obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali należy zaliczyć:

 1. Naprawy i wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej - poziomy i piony do zaworu odcinającego w mieszkaniu, z wyłączeniem instalacji w lokalu.
 2. Naprawy i wymianę instalacji kanalizacyjnej łącznie z trójnikiem łączącym kanalizacje lokalu z wyłączeniem instalacji w lokalu.
 3. Naprawy i wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami bez wymiany głowic termostatycznych.
 4. Naprawy i wymianę instalacji elektrycznej, od przyłącza do licznika odbiorcy.
 5. Wymiany stolarki okiennej zakupionej przez właściciela ( użytkownika mieszkania ). Przy rezygnacji z usługi Spółdzielnia wypłaca ryczałt w wysokości 80,00 zł za 1 otwór okienny. Ryczałt przysługuje jednorazowo tylko członkom Spółdzielni.

 

 

Rozdział III

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

 1. UŻYTKOWANIE LOKALI

§4

Lokal mieszkalny może być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób zapewniający:

 1. zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
 2. utrzymanie wymaganego stanu technicznego,
 3. utrzymanie stanu higieniczno – sanitarnego,
 4. prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się w tym lokalu.

§5

Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni chyba że byłoby to związane ze zmianami sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

§6

 1. Użytkownik lokalu Spółdzielni obowiązany jest dbać o konserwację lokalu mieszkalnego i innych pomieszczeń udostępnionych do użytkowania oraz dokonywać napraw urządzeń technicznych i wyposażenia. Obowiązek konserwacji lokali oraz naprawa urządzeń technicznych i wyposażenia dotyczy także najemców lokali.
 2. Użytkownik mieszkania lub lokalu szczególnie obowiązany jest do prowadzenia na własny koszt następujących napraw i konserwacji:
 • okien i drzwi, w tym drzwi do mieszkania i drzwi do piwnicy lokatorskiej,
 • balkonów i balustrad,
 • urządzeń techniczno - sanitarnych łącznie z wymianą tych urządzeń, kuchenek, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych, oraz innych urządzeń sanitarnych w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą a także instalacji wodnej od zaworu odcinającego i kanalizacji od trójnika kanalizacyjnego w lokalu,
 • osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznych,
 • malowanie lub tapetowanie oraz naprawa uszkodzeń tynków ścian i sufitów, podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, malowanie drzwi i okien, oraz urządzeń sanitarnych i grzewczych w celu ich zabezpieczenia przed korozją.
      3.Naprawy wewnątrz lokalu zaliczane do obowiązków członka oraz odnowienia lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka lub najemcy, poza opłatami czynszowymi ( eksploatacyjnymi ) uiszczanymi za używanie lokalu.
     4. Wszelkie przeróbki w mieszkaniach polegające na zmianach konstrukcyjnych ( stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa balkonów i loggii, krat w oknach, instalowanie dodatkowych kranów i urządzeń sanitarnych, zabudowę korytarzy i wnęk pod schowki itp. ) mogą być dokonywane za zgodą Spółdzielni na koszt użytkownika.
     5. Zabrania się zabudowy ścianami o charakterze stałym otworów rewizyjnych do pionów wodno - kanalizacyjnych. Uchybienie powyższemu zakazowi przez użytkownika lokalu wyklucza możliwość jego roszczeń odszkodowawczych spowodowanych koniecznością likwidacji tej zabudowy.
    6. Niedozwolone jest dokonywanie we własnym zakresie napraw w tablicach rozdzielczych energii elektrycznej poza obrębem mieszkania, manipulowanie przy zaworach instalacji CO i CW oraz innych instalacji znajdujących się na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach wspólnego użytku. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić administrację osiedla.
   7. W celu dostosowania swojego postępowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowanych lokali, do wymogów bezpieczeństwa pożarowego nie wolno:
 • palić papierosów i używać otwartego ognia na klatkach schodowych, piwnicach, balkonach i pomieszczeniach wspólnego użytku,
 • gromadzić w suszarniach, pralniach, piwnicach, korytarzach, klatkach schodowych i wózkowniach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku mebli, skrzyń,
 • opakowań, makulatury, tj. przedmiotów, które w ocenie użytkującego są jako zbędne,
 • przechowywać w pomieszczeniach piwnicznych, wózkowniach, klatkach schodowych, balkonach:

-   motocykli, skuterów i motorowerów,

-   większych ilości materiałów łatwopalnych.

W przypadku pożaru, bez względu na jego rozmiar należy niezwłocznie zawiadomić Straż Pożarną i administrację osiedla.

 

§7

 1. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:
 • być zgodny z założeniami projektu oraz instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń,
 • zapewniać ochronę, elementów budynku i jego wyposażenia.
        W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:
 • zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem,
 • wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,
 • likwidować przecieki z instalacji w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się,
 • dokonywać napraw i wymiany uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika
 • informować administratora budynku ( zarządcę ) o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.                                                                                  
       2. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatacje, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenia środowiska.

          B. SPOSÓB UŻYTKOWANIA INSTALACJI GAZOWEJ

§8

 1. W mieszkaniu do urządzeń gazowych może być podłączona jedna butla na gaz propan-butan, o pojemności nie przekraczającej 11 kg.
 2. Butla musi być sprawa technicznie i napełniana przez autoryzowane punkty dystrybucji.
 3. W mieszkaniu oraz na balkonie nie wolno przechowywać butli zapasowych nie połączonych do instalacji lub urządzeń.
 4. W pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu ( piwnicach ) nie należy przechowywać butli na gaz propan – butan, ponieważ w razie ich rozszczelnienia, gaz ten jako cięższy od powietrza zalega przy podłożu, tworząc niebezpieczne mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
 5. Temperatura w pomieszczeniach, w których znajdują się butle napełnione gazem, nie może przekraczać 35 stopni Celsjusza.
 6. Butla powinna być umieszczona w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.).
 7. Butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem.
 8. Reduktor ciśnienia gazu oraz wąż (elastyczny przewód gazowy) należy wymienić najpóźniej po 10 latach (nie obowiązuje przy tym data montażu ani data pierwszego uruchomienia, lecz data produkcji).
 9. Do obowiązku właściciela lokalu należy udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      C. SPOSÓB UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

  

§9

     1. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:

 1. być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,                                                                                                                                                                                                           
 2. zapewniać bezpieczeństwo jej użytkownika,                                                                                                                                                                                                         
 3. zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien:                                                                                                                                                     
 4. udostępnić lokal dla wykonania obowiązków obciążających administratora budynku oraz dostawcę energii elektrycznej,                                                                                       
 5. przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
 6. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkańców - niezwłocznie informować administratora budynku,
 7. utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu,
 8. utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu,
 9. w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej - zaprzestać jej użytkowania podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować
 10. właściwe służby oraz administratora budynku o wystąpieniu zagrożenia,
 11. zapewnić ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem,
 12. informować administratora budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji energii elektrycznej,
 13. udostępniać lokal w celu przeprowadzenia kontroli i badania instalacji elektrycznej przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
 14. w piwnicach nie wolno instalować dodatkowych punktów świetlnych urządzeń elektrycznych bez zgody administratora budynku – Spółdzielni,
 15. naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      D. SPOSÓB UŻYTKOWANIA PRZEWODÓW I KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

§10

         1. Sposób użytkowania przewodów i kanałów wentylacyjnych powinien:
 1. być zgodny z warunkami założonymi w projekcie,
 2. uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,
 3. zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
 4. zapewniać bezpieczeństwo i ochronę interesów użytkowników innych lokali. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały wentylacyjne jest obowiązany:
 1.  zapewnić ich sprawność techniczną i użytkową,
 2. utrzymać pełny wymagany przekrój kratek wentylacyjnych,
 3. w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaniechać użytkowania instalacji gazoweji podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i administratora budynku (zarządcę) o wystąpieniu zagrożenia,
 4. systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
 5. informować administratora budynku (zarządcę) o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych,
 6. udostępniać lokal w celu przeprowadzenia kontroli i badań przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
 7. w budynkach wyposażonych w zbiorcze przewody wentylacji grawitacyjnej zabrania się stosowania indywidualnych wentylatorów wyciągowych,
 8. użytkownik lokalu korzystający z przewodów wentylacyjnych może powierzyć ich naprawę i konserwację wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
 9. instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewnić możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie. Montaż urządzeń wentylacyjno-mechanicznych jest zabroniony.

§11

Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody administratora budynku – Spółdzielni.

 

 

§12

        1. W pracach remontowych wykonywanych w lokalu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać właściwe funkcjonowanie znajdujących się nim wspólnych instalacji i urządzeń.

        2. W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy:

 1. zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich,
 2. stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska,
 3. stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowe lokalu,
 4. ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robot remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich,
 5. użytkownik mieszkania wykonujący kapitalny remont zobowiązany jest do wywiezienia we własnym zakresie zgromadzonego gruzu i innych zdemontowanych elementów.
 6. W przypadku pozostawienia ww. elementów Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami ich wywozu,
 7. użytkownicy lokali przeprowadzający remonty lokali, zobowiązani są do systematycznego sprzątania zanieczyszczeń w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania w budynku oraz terenów zewnętrznych spowodowanych prowadzonymi remontami do czasu ich zakończenia.

 

 

        E.UŻYTKOWANIE INNYCH URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ

§13

WODOMIERZE

 1. W przypadku gdy instalacja wodociągowa ( instalacja zimnej i ciepłej wody ) została wyposażona w wodomierze do rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację.
 2. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.
 3. Użytkownik lokalu wyposażonego w wodomierze obowiązany jest powiadomić administrację osiedla o uszkodzeniu urządzenia pomiarowego. Zerwanie plomby zabezpieczającej jest niedopuszczalne.
 4. W przypadku prowadzenia prac remontowych użytkownik ma obowiązek powiadomienia administracji osiedla przed przystąpieniem do ich wykonania.
 5. Po powzięciu informacji o zamiarze przeprowadzenia odczytów wskazań urządzeń pomiarowych - wodomierzy mieszkaniowych - użytkownik lokalu obowiązany jest do udostępnienia swojego lokalu w terminie wskazanym w komunikacie.
 6. W przypadku uzasadnionej nieobecności użytkownik lokalu obowiązany jest do indywidualnego uzgodnienia terminu odczytu wskazań wodomierzy.

 

 

INSTALACJA I URZĄDZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 1. Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym zapewniającym właściwe ogrzewanie pomieszczeń. Samowolne przeróbki instalacji centralnego ogrzewania są naruszeniem instalacji energetycznej administrowanej przez Spółdzielnię.
 2. W przypadku gdy instalacja centralnego ogrzewania została wyposażona w liczniki służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację lub wymianę.
 3. W przypadku uszkodzenia urządzeń służących do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania lub urządzenia do pomiaru zużycia ciepła - należy niezwłocznie poinformować administrację osiedla.
 4. W przypadku uszkodzenia zaworu termostatycznego z winy użytkownika lokalu - koszty wymiany obciążają użytkownika.
 5. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody zarządcy budynku – Spółdzielni.
 6. Zabrania się montowania grzejników aluminiowych. Przy wymianie należy zachować dotychczasową wydajność (moc) cieplną grzejników. Grzejniki powinny posiadać stosowny atest potwierdzający wytrzymałość na ciśnienie robocze minimum 10 atmosfer,

 

 

§14

Na okres zimy użytkownicy mieszkań powinni zabezpieczyć mieszkania przed zbędną utratą ciepła. Wszyscy użytkownicy mieszkań obowiązani są zamykać drzwi wejściowe do klatek schodowych.

 

 

§15

 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniu szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej - także przy jej udziale.
 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić lokal w celu dokonania okresowych kontroli, a szczególnie w uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu urządzeń technicznych i ogólnego stanu technicznego mieszkania.

 

 

 

Rozdział IV

 1. PRZEPISY HIGIENY I ESTETYKI OSIEDLA, DOMU I OTOCZENIA.

 

§16

 1. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, wózkowni i na zewnątrz budynku.
 2. Nie należy wyrzucać przez okno jakichkolwiek śmieci, odpadków żywności, niedopałków papierosów itp., wykładać na parapetach okien pożywienia dla ptactwa ze względu na zanieczyszczenia ścian budynków, chodników oraz ubrań przechodniów.
 3. Do muszli klozetowych i innych urządzeń sanitarnych nie należy wrzucać żadnych przedmiotów jak odpadki art. spożywczych, śmieci, kości, szmat, odpadów poremontowych itp. W razie zapchania przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, użytkownicy lokali ponoszą koszty ich udrożnienia.
 4. W przypadku rozlania wody w łazience, w WC czy innych pomieszczeniach mieszkalnych, należy ją niezwłocznie usunąć, żeby zapobiec ewentualnemu przeciekaniu jej na niższe kondygnacje.
 5. Z uwagi na możliwość przerw w dostawach wody, krany wodociągowe winny być zawsze dokręcone, korki w wannach, umywalkach i zlewozmywakach ( w czasie nie użytkowania ) wyjęte - dla zabezpieczenia mieszkania przed zalaniem.
 6. Za wszelkie straty wyrządzone sąsiadom na skutek zaniedbań osób zamieszkałych w tym lokalu (np. zalanie mieszkania) pełną odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik mieszkania.

§17

 1. Trzepanie może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach od 800 do 2000 z wyjątkiem niedziel i świąt kiedy to trzepanie jest niedozwolone.
 2. Nie wolno trzepać dywanów, odzieży, mebli tapicerowanych itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i w oknach.

§18

 1. Podlewanie kwiatów na balkonach, loggiach i parapetach okien powinno być umiarkowane, tak aby strugi wody nie ściekały po ścianach domów niszcząc elewacje, brudząc położone niżej okna i balkony.
 2. Wszelkie nasadzenia drzew i krzewów w obrębie budynku bez zgody Administracji Osiedla jest zabronione.

 

 

       B. PRANIE I SUSZENIE BIELIZNY

§19

 1. Z pralni domowej może korzystać każdy lokator w kolejności uzgodnionej z osobą nadzorującą pralnię lub administratorem.
 2. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością i nie dopuszczać do ich uszkodzenia.
 3. W czasie prania pomieszczenie należy przewietrzać celem uniknięcia zawilgocenia ścian i stolarki.
 4. Po zakończeniu prania należy pomieszczenia pralni sprzątnąć i klucze zwrócić gospodarzowi, który sprawdzi na miejscu stan urządzeń i pozostawionego porządku oraz spisze stan wodomierza.
 5. W pralni nie wolno prać bielizny i innych rzeczy w celach zarobkowych. Upraną bieliznę suszy się w suszarniach. Pralnie i suszarnie są na wyłączny użytek mieszkańców danego budynku.
 6. Suszenie bielizny na balustradach i na zewnątrz balkonów w sposób psujący estetykę budynku jest niedozwolone.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

§20

 1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla jest wzajemna pomoc, poszanowanie mienia i spokoju.
 2. Dzieci powinny się bawić w miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych, korytarzach i piwnicach. Za zachowanie się dzieci takie jak: brudzenie ścian, hałasowanie, niszczenie urządzeń i instalacji w budynkach oraz niszczenie zieleni - odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 3. W godzinach od 22°° do 6°° rano obowiązuje cisza nocna. Zabrania się wykonywania głośnych, uciążliwych prac w lokalach po godz. 1900.

§21

Zasady chowu zwierząt domowych.

 1. W celu utrzymania na odpowiednim poziomie stanu sanitarnego i porządkowego zabrania się trzymania w lokalach mieszkalnych i piwnicznych zwierząt hodowlanych i drobiu.
 2. Użytkownicy posiadający zwierzęta (psy, koty i inne) powinni zapewnić im odpowiednią opiekę, przestrzegać wymogów sanitarno - porządkowych oraz usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez nie w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania mieszkańców, jak również naprawiać szkody wyrządzone przez zwierzęta w budynkach oraz na terenie osiedla.
 3. Psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. Ze względu na bezpieczeństwo osób oraz możliwość wyrządzenia szkód spuszczanie zwierząt ze smyczy na terenach osiedli jest zabronione.
 4. Właściciel lub opiekun psa lub kota zobowiązany jest do usuwania pozostawionych przez nie nieczystości. Obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc użyteczności publicznej.
 5. Zamykanie i pozostawianie psów na balkonach i loggiach jest zabronione.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów do piaskownic oraz na tereny placów gier i zabaw.
 7. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do rejestracji i zaopatrzenia psa w identyfikator.
 8. Właściciel lub opiekun innych zwierząt domowych zobowiązany jest do sprawowania nad nim nadzoru i zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczeniu.
 9. Zabrania się chowu gołębi na terenie należącym do zasobów Spółdzielni.
 10. Karmienie ptaków na balkonach i parapetach okiennych jest zabronione

§22

 1. W bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych nie wolno uruchamiać w celach kontrolnych i naprawczych silników spalinowych.
 2. Jazda pojazdami z napędem mechanicznym po ścieżkach i chodnikach jest zabroniona.
 3. Parkowanie pojazdów na terenach zielonych, chodnikach i placach zabaw jest zabronione.
 4. Zabrania się mycia samochodów i czyszczenia wyposażenia w pobliżu budynków mieszkalnych.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA RÓŻNE

§23

W celu zachowania bezpieczeństwa i porządku drzwi do korytarzy piwnicznych należy zawsze zamykać na klucz.

§24

Ogłoszenia, reklamy, szyldy mogą być zainstalowane po uprzednim uzyskaniu zgody administracji osiedla.

§25

Obowiązuje całkowity zakaz używania grila węglowego na balkonach i loggiach.

§26

W pomieszczeniach piwnicznych wszelkie artykuły żywnościowe należy przechowywać na wysokości powyżej 0,3 m, celem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zalaniem ściekami przy awariach, bądź też wzmożonymi opadami deszczowymi. Dotyczy to również wszelakich wartościowych rzeczy i materiałów przechowywanych w piwnicy. W przypadku potwierdzenia szkody na skutek niewłaściwego przechowywania Administracja nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej.

§27

Członek Spółdzielni, najemca, właściciel lokalu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i straty wynikłe z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

 

§28

 

Traci moc „Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole" wprowadzony uchwałą Nr 4/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole, dnia 04.04.2023 roku.

 

§29

 

Niniejszy "Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole” zatwierdzony został uchwałą nr 12/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole dnia 21.09.2023 r.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to.  Czytaj więcej         Zrozumiałem  

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa tv.kolo.pl korzysta z plików cookie?

Pliki “cookie” używane na stronie internetowej tv.kolo.pl umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, emaila czy telefonu.
Przykładem wykorzystania plików cookies na stronach internetowych TVK SM jest mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach Biura Korekty mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”:
sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox: czytaj
Dla przeglądarki Google Chrome: czytaj
Dla przeglądarki Internet Explorer 9: czytaj